مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (48), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (133-151)

عنوان : ( ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , مصطفی بختیاروند , سمانه خوانساری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪرن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣـﺸﺎﻫﻴﺮ در ﺗﺠـﺎری ﺳﺎزی ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﻧﺎم، ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺷﻬﺮت در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ای ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﮕﺎن و ورزﺷﻜﺎران در ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت ﻣـﺼﻮب 1393 ﺳﺎل ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﺣﻖ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، روﺷﻦ ﻣﻲ دا ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺷﻬﺮت، ارزش اﻗﺘﺼﺎدی رد و ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪة ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺬﻛﻮر در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری در جامعه اﻣﺮوزی ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻓﻘـﻪ اﻣﺎﻣﻴـﻪ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻧﺪارد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮازن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ رویه ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠه ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت، اﺷـﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫ ﺎی اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار گیرد.

کلمات کلیدی

, اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری, ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ, ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ, هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068698,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and مصطفی بختیاروند and سمانه خوانساری},
title = {ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2018},
volume = {48},
number = {1},
month = {April},
issn = {2588-5618},
pages = {133--151},
numpages = {18},
keywords = {اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ، هویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A مصطفی بختیاروند
%A سمانه خوانساری
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 2588-5618
%D 2018

[Download]