علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (6), شماره (3), سال (2018-7) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی )

نویسندگان: سعید محمدنیا , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: امروزه سوء‌مصرف مواد به‌عنوان یک بیماری مزمن مطرح شده است. یکی از علت‌های نگرش نسبت به سوء‌مصرف مواد در جوانان افسردگی است. علاوه بر این سوء‌مصرف مواد می‌تواند نتیجه مستقیم فقدان معنا در زندگی باشد. بین افسردگی و فقدان معنا در زندگی یک رابطه منفی وجود دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش معنای زندگی در ارتباط بین نگرش نسبت به سوء‌مصرف مواد و افسردگی در دانشجویان بود. مواد و روش‌ها: روش این مطالعه از نوع توصیفی _همبستگی بود و نمونه‌ها از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته‌ها: بین افسردگی و معنای زندگی رابطه منفی معنی‌داری مشاهده شد. همچنین همبستگی منفی معنی‌داری بین معنای زندگی و نگرش نسبت به سوء‌مصرف مواد وجود داشت. نتایج حاکی از تأثیر معنای زندگی در ارتباط بین افسردگی و نگرش نسبت به سوء‌مصرف مواد است. نتیجه‌گیری: یک ارتباط دو سویه بین افسردگی و معنای زندگی وجود دارد. افسردگی در نتیجه عوامل مختلف منجر به کاهش معنای زندگی می‎‌شود. به نوبه خود، کاهش معنای زندگی منجر به احساسات مخرب و متعاقباً سوء‌مصرف مواد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, افسردگی, اختلالات مرتبط با مواد, بیماری مزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068703,
author = {محمدنیا, سعید and مشهدی, علی},
title = {تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی},
journal = {علوم اعصاب شفای خاتم},
year = {2018},
volume = {6},
number = {3},
month = {July},
issn = {2322-1887},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {افسردگی، اختلالات مرتبط با مواد، بیماری مزمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی
%A محمدنیا, سعید
%A مشهدی, علی
%J علوم اعصاب شفای خاتم
%@ 2322-1887
%D 2018

[Download]