بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2018 , 2018-04-24

عنوان : ( رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 )

نویسندگان: حسین قاسمی , رضا مسعودی نژاد , یعقوب طادی بنی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رشد ترک نیمهبیضوی در دیواره مخازن استوانهای جدار ضخیم مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به اهمیت مسئله رشد ترک در مخازن استوانهای تحت فشار، هدف، ارائه یک مدل سه بعدی عددی و تجربی جهت رشد ترک خستگی و تخمین عمر خستگی مخازن تحت فشار می باشد که با داشتن پارامترهای هندسی و فیزیکی مسئله میزان عمر خستگی این مخازن را بطور دقیقتری نسبت به آزمون های استاندارد موجود به طور تجربی و عددی پیشبینی نمود. یک نمونه پر کاربرد از فولاد مخزن برای انجام آزمایشات تجربی مورد آنالیز قرار گرفته شد، خواص مکانیکی و پارامترهای خستگی فولاد مخزن به صورت تجربی تعیین گردید. جهت تحلیل رشد ترک و بدست آوردن عمر خستگی از روش المان محدود 1 ، روابط مکانیک شکست و نرم افزار فرنک تری دی 2 استفاده شد ، در نهایت نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی و نتایج بدست آمده از نرم افزار مقایسه شد و نشان داده شد که نمونه استاندارد جدید نتایج دقیق تری نسبت به نمونه های استاندارد موجود دارد.

کلمات کلیدی

, رشد ترک, مخازن استوانهای, عمر خستگی, مکانیک شکست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068704,
author = {حسین قاسمی and رضا مسعودی نژاد and یعقوب طادی بنی and شریعتی, محمود},
title = {رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516},
booktitle = {بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2018},
year = {2018},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {رشد ترک، مخازن استوانهای، عمر خستگی، مکانیک شکست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516
%A حسین قاسمی
%A رضا مسعودی نژاد
%A یعقوب طادی بنی
%A شریعتی, محمود
%J بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2018
%D 2018

[Download]