هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2018-05-08

عنوان : ( تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدمحمدصادق جعفری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین سریع بزرگی در کاهش خسارات و تلفات زمین‌لرزه بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با استفاده از دوره تناوب غالب موج P در داده‌های شبکه لرزه نگاری باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد (FUMSN) انجام شده است. تعیین دوره تناوب غالب موج P، مستلزم روشی است که بتواند مدت زمان آشفتگی حاصل از نوفه زمینه در ابتدای دریافت موج P را مشخص کند. برای این کار ما دو روش را به نام " تفاضل" و "لبه " معرفی می‌کنیم. پس از تعیین زمان آشفتگی، بیشترین مقدار دوره تناوب محاسبه شده، دوره تناوب غالب خواهد بود. برازش رابطه‌ای به دوره تناوب غالب محاسبه شده و بزرگی زلزله‌های ثبت شده نشان می‌دهد که با انتخاب یک پنجره زمانی کمتر از 10 ثانیه (بسته به روش و نرخ نمونه برداری) از آغاز زمان رسید موج P، بزرگی زمین‌لرزه با خطای 6/0 تعیین می شود.

کلمات کلیدی

, زمین‌لرزه, بزرگی, موج P, دوره تناوب غالب, نوفه, تفاضل, لبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068714,
author = {جعفری, سیدمحمدصادق and صادقی, حسین and حسینی, سیدکیوان},
title = {تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمین‌لرزه، بزرگی، موج P، دوره تناوب غالب، نوفه، تفاضل، لبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد
%A جعفری, سیدمحمدصادق
%A صادقی, حسین
%A حسینی, سیدکیوان
%J هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2018

[Download]