شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (37), شماره (4), سال (2019-11) , صفحات (287-300)

عنوان : ( بررسی ساختار و پایداری کمپلکس‌های کتکول با یون‌های نیترات و هیدروژن سولفات از طریق مطالعه نظری پیوند هیدروژنی )

نویسندگان: مهران بادبدست , محمد ایزدیار , مصطفی قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، مکانیسم تشکیل کمپلکس کتکول با یون های نیترات و هیدروژن سولفات ازطریق مطالعه پیوند هیدروژنی بررسی شده است. همه محاسبات با استفاده از نرم افزار گوسین 09 و نظریه تابعی چگالی (DFT) B3LYP و مجموعه پایه6-311++G(d,p) انجام شده است. برای هر واکنش تشکیل کمپلکس، پارامترهای ترمودینامیکی به طور کامل محاسبه شده است. تحلیل بار طبیعی مولکول نشان دهنده انتقال بار مناسب در کمپلکس از طریق پیوند هیدروژنی بین کتکول و یون مورد نظر می باشد. میزان انرژی پایدار سازی اختلال مرتبه دوم ](2)[E برای این کمپلکس ها محاسبه شده و نشان می دهد که مقدار آن برای کمپلکس های کتکول-هیدروژن سولفات در هر دو مرحله، از مقدار مربوط به کمپلکس های کتکول - نیترات بیشتر است. همچنین تحلیل شیمی کوانتومی اتم ها در مولکول ها نیز انجام شده است که بر مبنای آن دانسیته الکترونی، لاپلاسی و نسبت دانسیته انرژی جنبشی به پتانسیل محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دانسیته الکترونی در مرحله اول برای کمپلکس های کتکول-نیترات بیشتر و در مرحله دوم برای کمپلکس های کتکول-هیدروژن سولفات بیشتر است. پارامترهای واکنش پذیری شیمی کوانتومی سختی شیمیایی الکترونی، پتانسیل شیمیایی الکترونی و شاخص الکترون دوستی مورد بررسی قرارگرفته است و همبستگی خطی احتمالی بین آنها تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, اوربیتال پیوند طبیعی, اتم ها در مولکول ها, برهمکنش های غیر کووالانسی, کتکول, پیوند هیدروژنی, کمپلکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068722,
author = {بادبدست, مهران and ایزدیار, محمد and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی ساختار و پایداری کمپلکس‌های کتکول با یون‌های نیترات و هیدروژن سولفات از طریق مطالعه نظری پیوند هیدروژنی},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2019},
volume = {37},
number = {4},
month = {November},
issn = {1022-7768},
pages = {287--300},
numpages = {13},
keywords = {اوربیتال پیوند طبیعی، اتم ها در مولکول ها، برهمکنش های غیر کووالانسی، کتکول، پیوند هیدروژنی، کمپلکس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار و پایداری کمپلکس‌های کتکول با یون‌های نیترات و هیدروژن سولفات از طریق مطالعه نظری پیوند هیدروژنی
%A بادبدست, مهران
%A ایزدیار, محمد
%A قلی زاده, مصطفی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2019

[Download]