دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-04-26

عنوان : ( شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی )

نویسندگان: یونس رمضانی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یٌبٜ ٌٛػٝف یٍَ٘ یىی ا لٔٞٛلار ٟٔ ٚ ػ یٕٜی اٍُػی وٚز ٙیٜ ى ٦ٕق إ شب ه إَ ب ١ٍٛی إ ز. وٝ سٛ ٤ٕ سؼیاى یُبىی ا ػٛا ثی بٕ یٍ اُ ٛٔ ىٍ ک ّٕٝ ل اَ یٔ یٌ ىَ

کلمات کلیدی

, Alternatia, tomato, identification, pathogenicity
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068723,
author = {رمضانی, یونس and طاهری, پریسا and ممرآبادی, مجتبی},
title = {شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2018},
location = {Hamedan, ايران},
keywords = {Alternatia;tomato; identification;pathogenicity},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی
%A رمضانی, یونس
%A طاهری, پریسا
%A ممرآبادی, مجتبی
%J دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2018

[Download]