دومین کنفرانی ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( تحلیل آماری پدیده های گرد وغباری ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند )

نویسندگان: رضا دوستان , محمد چکی فورک , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی پدیده گردوغبار در شهر بیرجند به عنوان یکی از شهرهایی که در طول سال با طوفانهای گردوغبار مواجه می شود، از کد های هواشناسی مرتبط با پدیده گردوغبار و شاخص سنجش از دوری روسکوونسکی ) پارامتر D ) استفاده نمودیم. براساس نتایج حاصل از بررسی گردوغبار در شهر بیرجند در مقیاس های سالانه، فصلی، ماهانه و ساعتی نشان داد که بیشترین فراوانی سالیانه وقوع گردوغبار در ایستگاه بیرجند مربوط به سال های 1963 ، 2008 ، 1971 و1962 به ترتیب با 147 ، 128 ، 114 و 104 روز گردوغباری بوده است. همچنین فصل بهار و تابستان به ترتیب بیشترین فراوانی رخداد پدیده گردوغبار را دارند که بیشترین فراوانی رخداد ما هانه گردوغبار مر بوط ماه جولای )تیر ماه( با تعداد 303 روز نسبت به دیگر ماه ها می باشد. از لحاض ساعتی فراوانی رخداد، بیشترین رخداد پدیده گردوغبار در ساعت15 بعد ظهر رخ داده است. همچنین نتایج بررسی کدهای گردوغباری نشان داد که کدهای 07 و 06 به ترتیب بیشترینفراوانی را در بین کد های گردوغباری داشته اند. کد 06 و 07 به عنوان گردوغبار با منشا بیرونی و محلی در کل منطقه نشان داد که منشا گردوغبار در شهر بیرجند از مناطق محلی و بیرونی نشات می گیرند.

کلمات کلیدی

, گردوغبار, فراوانی وقوع , شهر بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068748,
author = {دوستان, رضا and چکی فورک, محمد and مینائی, مسعود},
title = {تحلیل آماری پدیده های گرد وغباری ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند},
booktitle = {دومین کنفرانی ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردوغبار- فراوانی وقوع - شهر بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل آماری پدیده های گرد وغباری ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند
%A دوستان, رضا
%A چکی فورک, محمد
%A مینائی, مسعود
%J دومین کنفرانی ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]