جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (49), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (73-101)

عنوان : ( بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی )

نویسندگان: محبوبه سقاب گندم آبادی , سیدحسین سیدی , محمدجواد عنایتی راد , سیدمرتضی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حافظ رجب برسی یکی از عرفای شیعی مذهب است که درباب مقامات عالی و معنوی و فضائل امام علی (ع) دارای نظریات بلندی است. بعضی از علمای هم زمان و پس از وی او را به غالی بودن متّهم نموده‌اند. برخی هم مانند، امام خمینی و حسن زاده آملی و امینی به دفاع از وی برخاسته و رفع تهمت از جنابش نموده‌اند. مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی مفهوم غلوّ و غالی‌گری در نظریات ولایی برسی، در باره امیرالمؤمنین به‌ویژه در حوزه تأویلات قرآنی وی است. لذا به‌منظور روشن شدن این‌که، آیا نظریات ولائی این عارف در مورد آن حضرت غلوّ آمیز است یا خیر و اگر غلوّ آمیز است آیا این غلوّ، غلوّ الحادی است یا غیر الحادی و اگر غلوّ آمیز نیست چرا برخی نسبت غلوّ و غالی گری به ایشان داده‌اند؛ به بررسی برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌های ایشان در کلیّه آثار وی پرداخته شده است. ای‍ن ب‍ررس‍ی با ریشه‌یابی مفهوم غلوّ و ابعاد آن در کلام شیعی به ان‍ج‍ام رسیده است و از آن جائی که بیشترین نظریات ولائی این اندیشمند در کتاب م‍ش‍ارق الاان‍وار ال‍ی‍ق‍ین آمده بیشتر این کتاب مورد توجّه قرار گرفته است. نتی‍ج‍ه ای‍ن تحقیق، رفع تهمت غلوّ در بعد الحادی و غیر الحادی در اندیشه‌ها و تأویلات قرآنی وی است اگر چه همانطور که علامه مجلسی فرموده مطالبی در اندیشه‌های این اندیشمند یافت می‌شود که ایشان در بیان آن‌ها متفرّد است تفصیل مطالب را در مقاله باید جست.

کلمات کلیدی

, شیخ ح‍اف‍ظ رجب ب‍رسی, مش‍ارق الاان‍وار ال‍ی‍ق‍ین, اسرار امیرالمؤمنین, اندیشه‌های ولایی, غلوّ الحادی, غلوّ غیر الحادی, غالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068757,
author = {سقاب گندم آبادی, محبوبه and سیدی, سیدحسین and عنایتی راد, محمدجواد and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2016},
volume = {49},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-9112},
pages = {73--101},
numpages = {28},
keywords = {شیخ ح‍اف‍ظ رجب ب‍رسی; مش‍ارق الاان‍وار ال‍ی‍ق‍ین; اسرار امیرالمؤمنین; اندیشه‌های ولایی; غلوّ الحادی; غلوّ غیر الحادی; غالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی
%A سقاب گندم آبادی, محبوبه
%A سیدی, سیدحسین
%A عنایتی راد, محمدجواد
%A حسینی, سیدمرتضی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2016

[Download]