اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز )

نویسندگان: سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده انار یکی از قدیمی ترین میوه های خوراکی شناخته شده و بومی ایران است و جزو میوه های نیمه گرمسیری محسوب می شود. ترکیدگی پوسته انار یکی از مهم ترین شاخص های افت کیفیت بازار پسندی انار بوده و ارزش صادراتی این محصول را پایین می آورد. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر محلول پاشی دو ترکیب کائولن و شکر بر برخی خصوصیات کمی وکیفی میوه انار در شهرستان مهدی شهر استان سمنان انجام شد. از آزمایش فاکتوریل (دو فاکتوره)، فاکتور اول ترکیب محلول پاشی در سه سطح ( کائولن، شکر وآب مقطر)، فاکتور دوم رقم (پوست سفید و پوست قرمز) در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد بین جرم، وزن صد دانه، درصد آب میوه، pHو اسیدیته قابل تیتر بین ارقام اختلاف معنی داری در سطح یک درصد مشاهده می شود. بر اساس نتایج مقایسه میانگین تیمار کائولن در رقم پوست قرمز به طرز معناداری باعث کاهش درصد ترکیدگی میوه در سطح 1 درصد نسبت به شاهد گردید در حالی که محلولپاشی ساکارز باعث افزایش مقدار مواد جامد محلول در انار نسبت به شاهد شد در حالی که اسیدیته قابل تیتر توسط تیمارهای محلول پاشی تغییر پیدا نکرد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: انار, شکر, کائولن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068768,
author = {متولیان, سیده فاطمه and عابدی, بهرام and تهرانی فر, علی and شور, محمود},
title = {اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: انار، شکر، کائولن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز
%A متولیان, سیده فاطمه
%A عابدی, بهرام
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]