نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی , 2018-05-09

عنوان : ( چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , مصطفی هدایتی باویل , زهره شاهسون قره غونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مسائل و چال شهای تضمین کیفیت دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی )دانشگا ههای دولتی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور( در سطح استان خراسان رضوی به همراه ارائه راهکارها و عوامل تسهیل بخش برای چال شهای مذکور م یباشد. گردآوری اطلاعات ب

کلمات کلیدی

, چالش, نظارت و ارزیابی, کیفیت, آموزش عالی, دولتی, فرهنگیان, پیام نور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068778,
author = {جعفری ثانی, حسین and جعفریان راد, سیدمحمدجعفر and هدایتی باویل, مصطفی and شاهسون قره غونی, زهره},
title = {چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چالش، نظارت و ارزیابی، کیفیت، آموزش عالی، دولتی، فرهنگیان، پیام نور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران
%A جعفری ثانی, حسین
%A جعفریان راد, سیدمحمدجعفر
%A هدایتی باویل, مصطفی
%A شاهسون قره غونی, زهره
%J نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
%D 2018

[Download]