محیط زیست طبیعی, دوره (71), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (437-451)

عنوان : ( کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود) )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , زهرا صادقی , عبدالرضا کابلی , حسنا شفایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح های توسعه منابع آب (نظیر احداث سدها) دارای اثرات زیست محیطی متعددی می باشد، که تغییر رژیم طبیعی رودخانه و کاهش جریان سطحی پایین دست از مهم ترین آن است. یکی از مهم ترین چالش ها در برنامه ریزی منابع آب برآورد حق آبه زیست محیطی در رودخانه ها متأثر از متغیرهای طبیعی، درک اهمیت حفاظت از منابع آب، تنوع زیستی و زیست بوم وابسته به جریان رودخانه می باشد. جریان زیست محیطی توصیفی از زمان، کیفیت و مقدار جریان مورد نیاز برای حفظ آب شیرین، اکوسیستم مصب رودخانه، رفاه انسان و معیشت وابسته به آب است. هدف اصلی از تحقیق حاضر، برآورد حقآبه زیست محیطی رودخانه گرگانرود (ایستگاه آق قلا)بر اساس دوره آماری 33 ساله، از روش های هیدرولوژیکی: تنانت، تسمن، جریان پایه آبزیان، منحنی تداوم جریان و تغییر منحنی تداوم جریان در ماه های مختلف سال می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد حداقل دبی گرگانرود (ایستگاه آق قلا) جهت تأمین جریان زیست محیطی با استفاده از روش های فوق به ترتیب مساوی 27/2، 8/1، 51/5، 47/4 و 33/3 (کلاس مدیریت زیست محیطی C) متر مکعب بر ثانیه باید می باشد. در این تحقیق نشان داده شده است که در غیاب اطلاعات اکولوژیکی، شاخص های هیدرولوژیکی می توانند برای یک تخمین اولیه از نیازهای جریان زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, حق آبه زیست محیطی, روش هیدرولوژیکی, گرگانرود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068781,
author = {اسماعیلی, کاظم and صادقی, زهرا and عبدالرضا کابلی and شفایی, حسنا},
title = {کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2018},
volume = {71},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-7764},
pages = {437--451},
numpages = {14},
keywords = {توسعه پایدار، حق آبه زیست محیطی، روش هیدرولوژیکی، گرگانرود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)
%A اسماعیلی, کاظم
%A صادقی, زهرا
%A عبدالرضا کابلی
%A شفایی, حسنا
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2018

[Download]