علوم باغبانی, دوره (34), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده )

نویسندگان: عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر تحمل به یخ‌زدگی گیاهان بنفشه، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطوح آبیاری (80%، 60% و 40% ظرفیت زراعی) و 10 سطح دمایی (20، صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18-، 21- و 24- درجه سانتی‌گراد) بود. گیاهان پس از گذراندن دوره خوسرمایی در معرض تیمارهای آبیاری قرار گرفتند و سپس برای تنش یخ‌زدگی به فریزر ترموگرادیان انتقال یافتند. نتایج نشان داد که هر چند با کاهش دما درصد نشت الکترولیت‌ها در گیاهان هر سه تیمار آبیاری افزایش یافت، اما میزان آن در تیمار 80% ظرفیت زراعی نسبت به دو تیمار دیگر به ترتیب 32 و 10 درصد بیشتر بود. گیاهان تحت تیمار (به جز 80% ظرفیت زراعی) توانستند کاهش دما تا 21- درجه سانتی‌گراد را تحمل کنند. تیمارهای80% و 40% ظرفیت زراعی در دمای 18- درجه سانتی‌گراد بیشترین و کمترین (به ترتیب 74 و 42 درصد) کاهش سطح برگ را نسبت به تیمار شاهد داشتند. اجزاء زایشی به طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمارهای دمایی و آبیاری قرار گرفتند. گیاهان تحت تیمار 60% ظرفیت زراعی در دمای صفر درجه سانتی‌گراد بیشترین افزایش (به ترتیب 55، 62 و 64 درصد) وزن خشک اجزاء رویشی، زایشی و کل را نسبت به شاهد به خود اختصاص دادند. وجود همبستگی منفی و معنی‌داری بین درصد بقاء و دمای کشنده 50 درصد گیاهان بر‌اساس درصد بقاء (LT50su) مشاهده شد (**95/0=- r). نتایج همچنین نشان داد که در گیاهان، با کاهش درصد نشت الکترولیت‌ها، دمای کشنده 50 درصد نمونه‌ها بر اساس نشت الکترولیت‌ها (LT50el) و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک گیاه (RDMT50) به طور معنی‌داری کاهش یافته است. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که با اعمال تیمار آبیاری 60% ظرفیت زراعی مقاومت گیاهان بنفشه در برابر تنش یخ‌زدگی افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, بقاء زمستانه, تغییرات اقلیمی, دمای کشندگی, مقاوم‌سازی, یخ‌زدگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068784,
author = {اورعی گلمکانی, عطیه and تهرانی فر, علی and نظامی, احمد and شور, محمود},
title = {تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2020},
volume = {34},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4730},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {بقاء زمستانه، تغییرات اقلیمی، دمای کشندگی، مقاوم‌سازی، یخ‌زدگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده
%A اورعی گلمکانی, عطیه
%A تهرانی فر, علی
%A نظامی, احمد
%A شور, محمود
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2020

[Download]