حفاظت گیاهان, دوره (32), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (21-28)

عنوان : ( ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علفکش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. ) )

نویسندگان: وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفونیل اورهها علفکشهایی دومنظوره هستند، ولی خصوصیات باریک برگکشی بیشتری نسبت به پهن برگکشی دارند. از اینرو، بهترر اسرت این علفکشها با دیگر علفکشهای پهن برگ که جایگاه هدف متفاوتی دارند، مخلوط شوند. به منظور ارزیابی اثرات اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علفکش توفوردی + امسیپیآ در کنترل علفهرز تاج خروس ریشه قرمز در مرحله رشدی چهار تا شش برگی کامرل، آزمایشری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی برا هفرت د ز مختلف از علفکشها در چهار تکرار به اجرا درآمد. نسبتهای اختلاط بین دو علفکش از 100:0 ، 5 / 12 : 5 / 87 ، 25 : 75 ، 50 : 50 ، 75 : 25 ، 5 / 12 : 5 / 87 و 0:100 متغیر بود. نتایج پاسخ به د ز منحنیها در مخلوط علفکشی با کاهش 50 و 90 درصدی در وزن خشک علفهرز تاج خروس ریشه قرمز در مدل افزایشی د ز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاط علفکش توفوردی + امسیپیآ با علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون نسربت بره کاربرد هر یک از علفکشها به تنهایی کنترل کمتری را روی علفهرز تاج خروس ریشه قرمز در پی دارد، بطوریکره در اخرتلاط ایرن دو علرف کرش تمامی مشاهدات صرفنظر از سطح پاسخ بیرون از خط آیزوبول قرار گرفتند و همکاهی شدیدی بین دو علفکش اختلاط یافته مشاهده شرد. از ایرن رو، اختلاط علفکش توفوردی + امسیپیآ با علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون برای کنترل این گونه علفهرزی توصیه نمیشود، زیرا مقردار علرف کش بیشتری را به محیط وارد میکند.

کلمات کلیدی

, علفکشهای گروه سولفونیل اوره, علفکشهای گروه فنوکسی, علف هرز پهن برگ, مخلوط دوتایی, مدل افزایشی د ز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068796,
author = {وحید سرابی and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علفکش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. )},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {21--28},
numpages = {7},
keywords = {علفکشهای گروه سولفونیل اوره، علفکشهای گروه فنوکسی، علف هرز پهن برگ، مخلوط دوتایی، مدل افزایشی د ز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علفکش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. )
%A وحید سرابی
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A راستگو, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]