پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (21-28)

عنوان : ( ارزیابی اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. ) )

نویسندگان: وحید سرابی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفونیل اوره ها علف کش هایی دومنظوره هستند، ولی خصوصیات باریک برگ کشی بیشتری نسبت به پهن برگ کشی دارند. از این رو، بهتر است این علف کش ها با دیگر علف کش های پهن برگ که جایگاه هدف متفاوتی دارند، مخلوط شوند. به منظور ارزیابی اثرات اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آدر کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مرحله رشدی چهار تا شش برگی کامل، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت دز مختلف از علف کش ها در چهار تکرار به اجرا درآمد. نسبت های اختلاط بین دو علف کش از۱۰۰:۰، ۵/۱۲: ۵/۸۷، ۲۵: ۷۵، ۵۰: ۵۰، ۷۵: ۲۵، ۵/۱۲: ۵/۸۷ و ۰:۱۰۰ متغیر بود. نتایج پاسخ به دز منحنی ها در مخلوط علف کشی با کاهش ۵۰ و ۹۰ درصدی در وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مدل افزایشی دز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاط علف کش توفوردی + ام سی پی آبا علف کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون نسبت به کاربرد هر یک از علف کش ها به تنهایی کنترل کمتری را روی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در پی دارد، بطوری که در اختلاط این دو علف کش تمامی مشاهدات صرف نظر از سطح پاسخ بیرون از خط آیزوبول قرار گرفتند و هم کاهی شدیدی بین دو علف کش اختلاط یافته مشاهده شد. از این رو، اختلاط علف کش توفوردی + ام سی پی آبا علف کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون برای کنترل این گونه علف هرزی توصیه نمی شود، زیرا مقدار علف کش بیشتری را به محیط وارد می کند.

کلمات کلیدی

, علف کش های گروه سولفونیل اوره, علف کش های گروه فنوکسی, علف هرز پهن برگ, مخلوط دوتایی, مدل افزایشی د ز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068796,
author = {وحید سرابی and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. )},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {21--28},
numpages = {7},
keywords = {علف کش های گروه سولفونیل اوره، علف کش های گروه فنوکسی، علف هرز پهن برگ، مخلوط دوتایی، مدل افزایشی د ز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. )
%A وحید سرابی
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]