حکمت معاصر, دوره (8), شماره (3), سال (2018-1) , صفحات (127-146)

عنوان : ( جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه )

نویسندگان: اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خیال و ادراک خیالی دارای جایگاهی ویژه در حکمت متعالیه است. این مساله در حکمت سینوی و اشراقی نیز مطرح بوده، لیکن ملاصدرا دیدگاهی نو و ویژه نسبت به آن دارد. وی بر اساس مبانی خود، یعنی اصالت وجود و مساوقت آن با اوصافش از جمله علم، طرح نظریاتی بدیع در مورد ماهیت معرفت، ماهیت قوای ادراکی و ارتباط آن ها با نفس، استکمال جوهری نفس، تناظر مراتب هستی با مراتب وجود انسان و پذیرش عالم مثال سهروردی، به عنوان عالمی واسطه که قرابت وجودی با هردو عالم ماده و عقل دارد، تفسیری نو از قوه خیال و صور خیالی ارائه می کند. ملاصدرا بر اساس این دیدگاه نو امور متعددی را که همگی مرتبط با نفس انسان هستند تفسیر می کند. مهم ترین این امور معاد جسمانی و ثواب و عقاب اخروی است.

کلمات کلیدی

, ادراک خیالی, قوه خیال, خیال متصل, خیال منفصل, عالم مثال, معاد جسمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068815,
author = {مردیهادرچه, اعظم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2018},
volume = {8},
number = {3},
month = {January},
issn = {2383-0689},
pages = {127--146},
numpages = {19},
keywords = {ادراک خیالی، قوه خیال، خیال متصل، خیال منفصل، عالم مثال، معاد جسمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه
%A مردیهادرچه, اعظم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2018

[Download]