جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (6), سال (2017-6) , صفحات (45-63)

عنوان : ( باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق )

نویسندگان: مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی­ که می­ توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه­ ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه­ های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه­ های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ­ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه­ های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن­ ها انگاره مانعیت از اساس از بین می­ رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به ­عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می­ شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ­ای کم خواهد شد.

کلمات کلیدی

, حدیث رفع, شبهات موضوعیه, شبهات حکمیه, موصول, سیاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068817,
author = {صباغی ندوشن, مریم and حائری, محمدحسن and صابری, حسین},
title = {باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {6},
month = {June},
issn = {2476-7565},
pages = {45--63},
numpages = {18},
keywords = {حدیث رفع; شبهات موضوعیه; شبهات حکمیه; موصول; سیاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق
%A صباغی ندوشن, مریم
%A حائری, محمدحسن
%A صابری, حسین
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2017

[Download]