جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (113-133)

عنوان : ( واکاوی نظریه وحدت برخی سور قران با استناد به سیاق )

نویسندگان: مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیرغم تعین سوره ضحی و انشراح و همچنین فیل و قریش، و تمایز هریک از دیگری در مصاحف کنونی نظر مشهور در میان متقدمین بر اعتقاد به یگانگی هر یک از این دو سوره استقرار یافته است. این انگاره با استناد به سیاق آیات افزون بر روایات چنان تحتم یافته است، که به فتوای اسقاط آیه بسمله از آغاز سوره دوم هنگام قرائت آن دو در نماز فریضه نیز انجامیده است. این در حالی است که سیاق به لحاظ کارکرد فاقد چنین قابلیتی است. زیرا سیاق خواه به صورت تقدیر عاطف تجسم یابد، خواه به صورت تنزیل فصل به وصل، صرفا صلاحیت تصرف در معنای مدلول را دارد. تا با تأثیر وتأثر عناصر دخیل در آن اعم از حال و مقال، دلالت مستقر از مجموع کلام انعقاد یافته و معنای مدلول استیفاء گردد. بی آنکه شأنیت تصرف در گستره دال به نحو رفع فاصل یا ایجاد آن را داشته باشد، تا نظریه وحدت در مقابل تعدد را مستدل و مستند نماید. روایات نیز به عنوان دلیل استنادی دیگر قاصر از اثبات وحدت حقیقی آن دو می باشند. بلکه مدلول نهایی آنها وحدت حکمی به معنای آن است که در قرائت بعداز حمد در نماز فریضه به منزله یک سوره به شمار می آیند.

کلمات کلیدی

, ضحی و انشراح, وحدت, سیاق, تقدیر, تنزیل, فریضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068819,
author = {صباغی ندوشن, مریم and حائری, محمدحسن},
title = {واکاوی نظریه وحدت برخی سور قران با استناد به سیاق},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {November},
issn = {2476-7565},
pages = {113--133},
numpages = {20},
keywords = {ضحی و انشراح; وحدت; سیاق; تقدیر; تنزیل; فریضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نظریه وحدت برخی سور قران با استناد به سیاق
%A صباغی ندوشن, مریم
%A حائری, محمدحسن
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2016

[Download]