علوم زراعی ایران, دوره (20), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (16-29)

عنوان : ( اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل )

نویسندگان: محمد باقر عالی زاده اولی کندی , حسن مکاریان , علی عبادی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودهای زیستی در کشاورزی پایدار به عنوان جایگزین و یا مکمل کودهای شیمیایی مورد توجه بوده و باعث افزایش حاصلخیزی خاک و رشد گیاه و بهبود کیفیت محصول می­شوند. به منظور بررسی اثر مصرف کودهای شیمیایی و تلقیح با باکتری­های محرک رشد بر عملکرد و کیفیت زعفران، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 95- 1394 و 96- 1395 در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کودهای شیمیایی (N.P.K) در دو سطح 50 و 100 درصد نیاز کودی (کرت‌های اصلی) و کود زیستی در پنج سطح شامل شاهد (بدون تلیقح با باکتری)، تلقیح با باکتری‌های باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis)، ازتوباکتر (Azotobacter chrococum PTCC1658)، سودوموناس آیروژینوس (Pseudomonas aeruginosa) و تلفیق آن­ها (کرت‌های فرعی) بودند. نتایج نشان داد که مصرف کودهای زیستی و کودهای شیمیایی باعث افزایش معنی‌دار طول گل و کلاله، عملکرد خشک کلاله و خامه و محتوای سافرانال، کروسین و پیکروکروسین نسبت به شاهد گردید. تأمین 50 درصد نیاز کود شیمیایی همراه با مصرف تلفیقی کودهای زیستی (ازتوباکتر، سودوموناس آیروژینوس و باسیلوس سوبتیلیس) باعث افزایش 57 درصدی عملکرد خشک کلاله و خامه نسبت به شاهد گردید و مواد موثره پیکروکروسین، سافرانال و کروسین را به ترتیب 44، 62 و 47 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. طول گل و کلاله در تیمار مصرف تلفیقی کودهای زیستی، به ترتیب 32/3 و 63/1 سانتی­متر نسبت به شاهد افزایش نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که با مصرف کودهای زیستی در زراعت زعفران می­توان ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی، عملکرد و کیفیت محصول را بهبود داد.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, باسیلوس سوبتلیس, سودوموناس آیروژینوس, زعفران و عملکرد کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068822,
author = {محمد باقر عالی زاده اولی کندی and حسن مکاریان and علی عبادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and احمد غلامی},
title = {اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {1562-5540},
pages = {16--29},
numpages = {13},
keywords = {ازتوباکتر، باسیلوس سوبتلیس، سودوموناس آیروژینوس، زعفران و عملکرد کلاله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل
%A محمد باقر عالی زاده اولی کندی
%A حسن مکاریان
%A علی عبادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A احمد غلامی
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2018

[Download]