دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی رواندرمانی , 2018-05-13

عنوان : ( بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده ای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی )

نویسندگان: سارا سبحانی فر , علی مشهدی , علی اکبر ثمری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال دوقطبی در زمرهی ناتوانکنندهترین اختلالات روانی طبنهبندی میشود که علاوه بر افت عملکرد، اختلالات شدید را در تعاملات میان فردی، سلامت روان و کیفیت زندگی فرد ایااد میکندب از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررس ی س لامت روان و کیفیت زندگی در خانوادههای افراد مبتلا به دوقطبی اناام گرفتب جامعهی ای ن پ ژوهش، اعض ای خ انوادهی اف راد مب تلا ب ه دوقطبی بستری در بیمارستان روانی ابنسینا مشهد میباشدب نمونه، پنااه نفر از اعضای این خ انوادهه ا اس ت ک ه ب ا روش در دستر انتخاب شدهاندب در این پژوهش از پرسشنامهی سلامت عمومی (GHQ) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، ب ه منظور بررسی فرضیهها استفاده شده استب تاییه و تحلیل اطلاعات با استفاده از شاخ های آمار توصیفی و اس تنباطی انا ام شده استب نتایج بهدست آمده از این قرار است که خانوادههای افراد مبتلا به دوقطبی نم رهی س لامت روان و کیفی ت زن دگی پایینی کسب کردند و بین شاخ های محیطی، روانی و جسمانی کیفیت زن دگی در م رد و زن تف اوت وج ود دارد و م ردان از شرای بهتری در این حیطهها برخوردارندب در شاخ های افسردگی، کارکرد اجتماعی، اضطرابی و بدنی سلامت روان، زنها در وضعیت پایین تری نسبت به مردها قرار دارندب نیی این نتیاه حاصل میشود که افراد متأهل در این خانوادهها افسردگی بیشتری نسبت به افراد مارد دارند

کلمات کلیدی

, دوقطبی, سلامت روان, کیفیت زندگی, خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068823,
author = {سبحانی فر , سارا and مشهدی, علی and علی اکبر ثمری},
title = {بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده ای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی رواندرمانی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دوقطبی، سلامت روان، کیفیت زندگی، خانواده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده ای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی
%A سبحانی فر , سارا
%A مشهدی, علی
%A علی اکبر ثمری
%J دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی رواندرمانی
%D 2018

[Download]