پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (7), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (5-22)

عنوان : ( نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی )

نویسندگان: سیده خدیجه امیریان , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان انجام شد. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دختر دوم متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بود. روش: نمونه ای با حجم ۳۹۴ نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه های درماندگی آموخته شده (LHS)، اهمالکاری (PASS) و اضطراب امتحان (TAI) را تکمیل نمودند. همچنین میانگین نمرات آن ها به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. پژوهش از نوع همبستگی بود و تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آماری همبستگی و تحلیل مسیر انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر یک از متغیرهای درماندگی آموخته شده، اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معنادار دارند و درماندگی آموخته شده با اضطراب امتحان و با اهمالکاری تحصیلی و همچنین اهمالکاری تحصیلی با اضطراب امتحان ارتباط مثبت معنادار دارد. تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان از برازش خوبی برخوردار نیست. تعدیل هایی که صورت گرفت منجر به ایجاد سه الگو که برازش خوبی داشتند، شد.

کلمات کلیدی

, درماندگی آموخته شده, پیشرفت تحصیلی, اضطراب امتحان, اهمالکاری تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068825,
author = {امیریان, سیده خدیجه and عبدخدائی, محمدسعید and کارشکی, حسین},
title = {نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {5--22},
numpages = {17},
keywords = {درماندگی آموخته شده، پیشرفت تحصیلی، اضطراب امتحان، اهمالکاری تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی
%A امیریان, سیده خدیجه
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2018

[Download]