توسعه اجتماعی, دوره (12), شماره (3), سال (2018-6) , صفحات (7-29)

عنوان : ( نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت )

نویسندگان: مهسا صادقی نژاد , محمد مظلوم خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخبگان علمی بنیانهای توسعه ی جوامع هستند. پیامد کم توجهی به آنان بحران ضریب هوشی و لطمه به فرآیند توسعه در ابعاد گوناگون است. هدف اصلی نوشتار حاضر نیز بررسی نگرش نخبگان علمی به آینده ی شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت است. روش تحقیق، پیمایش و جامعه ی آماری شامل دانشجویان نخبه دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه ی تحقیق طبق روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیموم انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخت گردآوری و با نرم افزارهای SPSS و AMOS توصیف و تحلیل شدند. روایی و پایایی ابزار به ترتیب بنابر روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ ) 74 / 0 ( تعیین شدند. نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان نخبه به آینده ی شغلی در ایران منفی است و شدت این نگرش در بین دانشجویان پسر بیشتر است. ابعاد نگرش به آینده ی شغلی )ارضاء نیازهای مادی، معنوی، روحی روانی و تناسب شغل با رشته ی تحصیلی( و سابقه ی مهاجرت تأثیر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارند. بعد ارضای نیازهای مادی از طریق اثرگذاری بر دو بعد ارضای نیازهای معنوی و روحی روانی نیز تأثیر غیر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارد. حال آنکه جنسیت تأثیر معناداری بر تمایل به مهاجرت ندارد

کلمات کلیدی

, نخبگان دانش, نخبگان علمی, دانشجوی نخبه, آینده ی شغلی, تمایل به مهاجرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068828,
author = {صادقی نژاد, مهسا and مظلوم خراسانی, محمد},
title = {نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت},
journal = {توسعه اجتماعی},
year = {2018},
volume = {12},
number = {3},
month = {June},
issn = {2538-3205},
pages = {7--29},
numpages = {22},
keywords = {نخبگان دانش، نخبگان علمی، دانشجوی نخبه، آینده ی شغلی، تمایل به مهاجرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت
%A صادقی نژاد, مهسا
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J توسعه اجتماعی
%@ 2538-3205
%D 2018

[Download]