المپیک, دوره (18), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (149-159)

عنوان : ( تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز )

نویسندگان: ضیا فلاح محمدی , مهدی پور امیر , بهرام صادق پور گیلده , مهدی سماواتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز بود. روش کار: بدین منظور 12 نفر از دانشجویان عضو تیم فوتبال دانشگاه مازندران (میانگین سن 21.83±2.20 سال و هوموسیستئین 13.53±0.58 میکرو مول در لیتر) انتخاب، و به طور تصادفی به دو گروه 6 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها در وضعیت حداقل 12 ساعت ناشتایی، قبل و بلافاصله بعد از انجام آزمون وامانده ساز روی نوارگردان، خون گیری به عمل آمد. گروه تجربی به مدت 2 هفته به میزان 800 میکروگرم در روز مکمل اسیدفولیک مصرف کرد. پس از دوره مکمل گیری، قبل، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از آزمون وامانده ساز مجددا خون گیری به عمل آمد. سطوح هوموسیستئین پلاسما در این پژوهش با استفاده از کیت و روش آنزیماتیک، و سطوح فولات سرمی و B12 نیز از طریق روش رادیوایمونواسی برآورد شدند. نتایج: 2 هفته مکمل گیری اسیدفولیک تغییر معناداری در سطوح پایه فولات (p=0.450)، (P=0.064) B12 و هوموسیستئین پلاسما (p=0.836) ایجاد نکرد، اما سطوح هوموسیستئین 15 دقیقه پس از فعالیت وامانده ساز در گروه تجربی نسبت به گروه دارونما تفاوت معناداری داشت (P=0.001). مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین افراد فعال تاثیر معنی داری ندارد، اما بر پایداری کاهش ایجاد شده پس از ورزش وامانده ساز موثر است

کلمات کلیدی

, هوموسیستئین, اسیدفولیک, فولات سرمی, ویتامین B-12, ورزش وامانده ساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068835,
author = {ضیا فلاح محمدی and مهدی پور امیر and صادق پور گیلده, بهرام and مهدی سماواتی},
title = {تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز},
journal = {المپیک},
year = {2010},
volume = {18},
number = {3},
month = {November},
issn = {1025-4277},
pages = {149--159},
numpages = {10},
keywords = {هوموسیستئین، اسیدفولیک، فولات سرمی،ویتامین B-12، ورزش وامانده ساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز
%A ضیا فلاح محمدی
%A مهدی پور امیر
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A مهدی سماواتی
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2010

[Download]