المپیک, دوره (18), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (69-79)

عنوان : ( مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایران )

نویسندگان: شادمهر میردار , رضا قراخانلو , توحید مبهوت مقدم , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه میزان کار (مسافت پیموده شده) و برخی شاخص های فیزیولوژیکی شامل ضربان قلب و غلظت لاکتات خون داوران نخبه فوتبال در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر سال 87-86 کشور بود. برای این منظور 10 داور بین المللی و ملی نخبه لیگ برتر فوتبال، با میانگین سن 35.5±3.97 سال، قد 180.1±4.48 سانتی متر، وزن 78.18±8.4 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 23.98±1.53 کیلوگرم بر مجذور قد، چربی بدن 19.38±5.41 درصد، غلظت لاکتات پایه 1.83±0.49 میلی مول/ لیتر و حداکثر اکسیژن مصرفی 48.27±5.41 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن پیش از شروع رقابت ها به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. آزمون ها شامل اندازه گیری میزان کار، ضربان قلب و سطح لاکتات در نیمه اول و دوم مسابقه بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تی زوجی تفاوت معناداری بین میزان کار ومقادیر لاکتات داوران در نیمه اول و دوم نشان نداد (P>0.05). همچنین، بین میانگین ضربان قلب داوران در نیمه اول و دوم تفاوت معناداری مشاهده نشد (P>0.05). با توجه به اینکه پاسخ های فیزیولوژیکی و مسافت پیموده شده توسط داوران فوتبال متاثر از عوامل مهمی نظیر؛ میزان کار بازیکنان، سطح، شدت و سرعت رقابت ها است؛ یافته های پژوهش مبین این است که داوران نخبه فوتبال کشور در معرض یک فشار فیزیولوژیکی و عملکردی تقریبا یکنواختی در دو نیمه مسابقه قرار دارند هر چند از ضربان قلب بالایی نسبت به میزان کار انجام شده برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, داوران نخبه فوتبال, ضربان قلب, لاکتات خون, میزان کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068836,
author = {شادمهر میردار and رضا قراخانلو and مبهوت مقدم, توحید and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایران},
journal = {المپیک},
year = {2010},
volume = {18},
number = {3},
month = {October},
issn = {1025-4277},
pages = {69--79},
numpages = {10},
keywords = {داوران نخبه فوتبال، ضربان قلب، لاکتات خون، میزان کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایران
%A شادمهر میردار
%A رضا قراخانلو
%A مبهوت مقدم, توحید
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2010

[Download]