پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (5), شماره (9), سال (2009-8) , صفحات (7-17)

عنوان : ( تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی )

نویسندگان: نغمه اثباتی , ضیا فلاح محمدی , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی در آب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمر درد مکانیکی بود. روش شناسی: نمونه های مورد مطالعه 19 نفر زن بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (13نفر) که برنامه تمرینات را 3 روز در هفته انجام می دادند، و گروه کنترل (6نفر) که 1روز در هفته، تمرینات آب درمانی را اجرا می کردند، تقسیم شدند (میانگین سن گروه تجربی 47±8.77 و گروه کنترل 34.67و BMI گروه تجربی 24.13±5.31 و کنترل 25.7±2.43)،که از طریق پزشک معرفی گردیدند. تمرینات شامل فعالیت های کششی، تمرینات گرم کردن، ورزش در آب عمیق و تمرینات سرد کردن به مدت 80 دقیقه بودند. متغیرهای پژوهش شامل درد، عملکرد و زمان تحرک فرد بودند. ارزیابی در سه مرحله به صورت اولیه میانی و نهایی هر کدام به فاصله سه هفته و به طور کلی در شش هفته متوالی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون (repeated measurement) Anova و آزمونT مستقل و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : پس از اجرای برنامه تمرینات، تفات معناداری در شدت درد کمر (p<0/01) و درد در وضعیت های مختلف (p<0/01) مشاهده شد. همچنین عملکرد (p<0/01) و زمان تحرک (p<0/01) در گروه تجربی، تغییر معناداری نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که اجرای برنامه تمرینات منتخب ورزش درمانی در آب با مشخصات تحقیق حاضر فقط در گروهی که 3 روز در هفته آن را انجام دادند، موجب بهبود شرایط بیماران مبتلا به کمردرد از نظر شاخص های شدت کمردرد، عملکرد و زمان تحرک می شود.

کلمات کلیدی

, کمردرد, آب درمانی, درد, عملکرد, زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068837,
author = {نغمه اثباتی and ضیا فلاح محمدی and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {9},
month = {August},
issn = {2008-5389},
pages = {7--17},
numpages = {10},
keywords = {کمردرد، آب درمانی، درد، عملکرد، زمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی
%A نغمه اثباتی
%A ضیا فلاح محمدی
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2009

[Download]