دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) )

نویسندگان: جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , آذر زرین , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند افزایشی دمای کره زمین و تاثیر متتقیمی که بر رخدادهای حدی بارشی و دمایی دارد، باعث تغییراتی در فرکانس و شدت وقوع آن ها خصوصا رخدادهای حدی بارشی شده است. در این میالعه داده های روزانه بارش 7 ایتتگاه سینوپتیک فعال استان خراسان رضوی که دارای دوره زمانی بلند مدت هتتند برای سال های 1987 - 2017 مورد استفاده قرار گرفت. سری های زمانی از نظر همگنی و یافتن نقاط شکتت احتمالی، مورد آزمون قرار گرفت. در ادامه 12 شاخص حدی بارش شامل 6 شاخص شدتی و 6 شاخص مدتی برای هریک از این ایتتگاه ها محاسبه شد. سپس روندهای مشاهده شده در رخدادهای حدی بارشی تعیین شد و نهایتا معناداری روند در شاخص ها به کمک آزمون آماری ناپارامتری من-کندال سنجیده شد. در اکثر شاخص ها روند کاهشی اندکی مشاهده شد اما بیشترین کاهش ها در شاخص های CWD ، R1mm ، R10mm و PRCPTOT مشاهده شد که تنها در تربت حیدریه، سبزوار و کاشمر از لحاظ آماری معنادار است. رفتار روند در شاخص های RX1day ، RX5day و SDII در عمده مناطق از نوع افزایشی است و این افزایش به ترتیب فقط در گلمکان، قوچان و سرخس معنادار است. در مجموع ایتتگاه های مرکز استان خراسان رضوی عمدتا با کاهش چشمگیری در روند شاخص های حدی مواجه است و حال آنکه شمال استان در برخی شاخص ها روند افزایشی و در برخی دیگر روند کاهشی در اثر تغییر اقلیم مشاهده می کند.

کلمات کلیدی

, آزمون آماری ناپارامتری من-کندال, تغییر اقلیم, شاخص حدی بارش, رخدادهای حدی بارشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068857,
author = {قلی پور, جمیله and موسوی بایگی, محمد and زرین, آذر and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون آماری ناپارامتری من-کندال، تغییر اقلیم، شاخص حدی بارش، رخدادهای حدی بارشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017)
%A قلی پور, جمیله
%A موسوی بایگی, محمد
%A زرین, آذر
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]