دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 )

نویسندگان: کامل آزرم , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی سازوکارهای وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران می باشد. برای این منظور از خروجی¬های مدل منطقه¬ای RegCM4 و داده های شبکه بندی شده رقومی با قدرت تفکیک مناسب، جهت مطالعه نقش عوامل مختلف از جمله واداشت¬های دینامیکی، ترمودینامیکی و واداشت¬های مکانیکی کوهستان برای روز 5 ژوئن 2003 بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن است که در روز معرف بارش همرفتی، علیرغم تسلط یک ناوه¬ی موج غربی و تداوم فرارفت تاوایی مثبت در وردسپهر میانی، بر اساس تحلیل¬های میان مقیاس، واداشت¬های گرمایی و مکانیکی حاصل از استقرار کوه¬های مرتفع نقش مهمی را در ایجاد رخداد بارش همرفتی بازی می¬نماید. بنابراین سازوکار مسئول در شکل¬گیری بارش همرفتی روز 5 ژوئن 2003، حاصل برهم¬کنش فرآیندهای میان¬مقیاس (واداشت-های گرمایی و مکانیکی حاصل از ناهمواری¬های شمالغرب ایران) و فرآیندهای دینامیکی مقیاس همدید (استقرار ناوه/کم ارتفاع تراز میانی) بر روی منطقه می¬باشد. به عبارتی، هیچ یک از عوامل یادشده، به تنهایی و در غیاب سایر عوامل قادر به ایجاد بارش¬های سنگین بهاره با مشخصات همرفتی در شمال غرب ایران نخواهند بود.

کلمات کلیدی

, بارش همرفتی, تحلیل میان¬مقیاس, شمال¬غرب ایران , گرمایش دررو, RegCM4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068865,
author = {آزرم, کامل and مفیدی, عباس},
title = {بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارش همرفتی، تحلیل میان¬مقیاس، شمال¬غرب ایران ، گرمایش دررو، RegCM4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003
%A آزرم, کامل
%A مفیدی, عباس
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]