دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا )

نویسندگان: نرگس صالح آبادی , آذر زرین , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه پدیده گردوغبار ازنظر آماری و همدیدی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص عمق نوری هواویزه در طول دوره 2015-2000 در منطقه جنوب غرب آسیا مطالعه گردید. سال‌های 2004 و 2009 به‌عنوان دو سال‌ غیرفعال و فعال ازلحاظ شدت وقوع گردوغبار شناخته شدند. سپس با استفاده از داده‌های واکاوی شده ECMWF ساختار گردش جو در طول فصل تابستان برای دو سال مذکور مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طول سال 2009 شاخص AOD مقادیر بالایی را در طول فصل تابستان تجربه نموده است. علت این افزایش تقویت تراف زاگرس و پرفشار عربستان می‌باشد. به دنبال تقویت تراف زاگرس و پرفشار عربستان در طول فصل تابستان، باد شمال نیز در منطقه جنوب غرب آسیا جریانات جنوبی قوی تری را تجربه می‌کند، به عبارتی نسبت به دوره مورد مطالعه ناهنجاری منفی داشته است. در حالی که در سال 2004 به دلیل تضعیف تراف زاگرس و پرفشار عربستان در تابستان، باد شمال نیز تضعیف گشته و شاخص عمق نوری هواویزه نیز مقادیر پایین‌تری داشته است.

کلمات کلیدی

, پدیده گردوغبار , جنوب غرب آسیا , پرفشار عربستان , تراف زاگرس, شاخص AOD.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068868,
author = {صالح آبادی, نرگس and زرین, آذر and مفیدی, عباس},
title = {بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پدیده گردوغبار ، جنوب غرب آسیا ، پرفشار عربستان ، تراف زاگرس، شاخص AOD.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا
%A صالح آبادی, نرگس
%A زرین, آذر
%A مفیدی, عباس
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]