دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) )

نویسندگان: آیدا فاروقی , آذر زرین , عباس مفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا، داده های فشار تراز دریا با تفکیک افقی 5/1 درجه و گام زمانی 6 ساعته برای فصل زمستان یک دوره آماری پنج ساله (02014-2010) از مرکز ECMWF دریافت گردید. با استفاده از الگوریتم مسیریابی خودکار عددی فاروقی)1396)، تمامی سامانه های کم فشار عبوری برای دوره یادشده استخراج شد و با توجه به منشأ سامانه ها در قالب چهار دسته اصلی، شامل: سامانه های شمالی، مدیترانه ای، سودانی و ادغامی سودانی-مدیترانه ای از هم تفکیک گردید. در نهایت گستره و مقادیر بارش حاصل از عبور هر یک از سامانه ها با استفاده از داده های بارش روزانه MSWEP با تفکیک افقی 5/0درجه بصورت جداگانه از یک روز قبل تا زمان عبور سامانه ها از ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بالاترین مقادیر بارش ها مربوط به سامانه های مدیترانه ای و بیشترین گستره وقوع بارش ها مربوط به سامانه های ادغامی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, کم فشار, الگوریتم مسیریابی خودکار عددی, مسیر بارشی, جنوب غرب آسیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068869,
author = {فاروقی, آیدا and زرین, آذر and مفیدی, عباس},
title = {بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کم فشار، الگوریتم مسیریابی خودکار عددی، مسیر بارشی، جنوب غرب آسیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010)
%A فاروقی, آیدا
%A زرین, آذر
%A مفیدی, عباس
%J دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]