اولین کنفرانس اندیشه و فناورهای نوین علوم جغرافیایی , 2017-09-04

عنوان : ( بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی : دهستان شاندیز )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , شیرین صاحبی , جواد مهرگان مجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنایع دستی به عنوان یکی از وجوه فرهنگی هر کشور است که ریشه در باورها، عقاید و آداب و رسوم آن ملت دارد و همچنین عاملی است برای ایجاد فرصت های شغلی و رونق اقتصادی که می تواند در بروز توسعه همه جانبه (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) نقش بسزایی ایفا کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل ضعف و رکود صنعت دستی بسیار سنتی پوستین دوزی در منطقه شاندیز و دستیابی به راهبردهای مؤثر جهت توسعه آن است. روش تحقیق توصیفی –تحلیلی که به شیوه کیفی و نظریه پردازی بنیانی با رویکرد آسیب شناسانه و اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل پوستین دوزان منطقه شاندیز است که با تکنیک گلوله برفی و مصاحبه های کیفی و نیمه ساختار یافته ، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. مهمترین موانع و مشکلات این صنعت شامل مشکلات فروش و بازاریابی و عدم درامد کافی, عدم وجود کارخانه های دباغی پوست در منطقه، تغییرات اقلیمی, تغییرات فرهنگی و واردات محصولات چینی وعدم حمایت کافی دولت از این حرفه است . با رفع موانع موجود وحمایت کافی دولت, این صنعت می تواند در ایجاد کارافرینی و اشتغال و افزایش درامد منطقه نقش به سزایی داشته باشد

کلمات کلیدی

, ها: صنایع دستی, کارآفرینی, پوستین دوزی, دهستان شاندیز, تکنیک گلوله برفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068874,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and صاحبی, شیرین and مهرگان مجد, جواد},
title = {بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی : دهستان شاندیز},
booktitle = {اولین کنفرانس اندیشه و فناورهای نوین علوم جغرافیایی},
year = {2017},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {ها: صنایع دستی، کارآفرینی، پوستین دوزی، دهستان شاندیز، تکنیک گلوله برفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی : دهستان شاندیز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A صاحبی, شیرین
%A مهرگان مجد, جواد
%J اولین کنفرانس اندیشه و فناورهای نوین علوم جغرافیایی
%D 2017

[Download]