دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار , 2018-05-09

عنوان : ( یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند. )

نویسندگان: علی شکوری , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش استفاده از فن‌آوری، شرایط کسب و کار به ویژه در حوزه بازاریابی و مدیریت نگرش مشتریان تغییر یافته است. از جمله ابزارهایی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد رسانه‌های اجتماعی هستند. که با توجه به نوظهور بودن آن‌ها در ایران، دانش محدودی در این زمینه وجود دارد. با وجود ادعاهای اولیه، نگرش مربوط به درگیری ذهنی مشتری، پراکنده بوده است. در نتیجه درگیری ذهنی مشتری نسبت به برند، معیار اصلی جدیدی برای اندازه‌گیری عملکرد برند، برای اندازه گیری عملکرد برند، در عصر حاضر به ویژه در حوزه رسانه‌های اجتماعی تلقی می‌گردد. این در حالی است که بررسی تئوریک درگیری یا اشتغال دهنی مشتریان در رسانه های اجتماعی و کارکرد‌های موثر آن برای دستیابی به یک مدیریت نگرش مثبت در مشتریان، در مطالعات جهانی به طور اعم و در ایران به طور اخص مغفول مانده است. بر همین اساس انجام مطالعات مروری و نظری بر مفاهیم و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان می‌تواند دانش ما را به چگونگی مدیریت مثبت و موثر نگرش مشتریان به یک نام تجاری رهنمون سازد، که این مهم هدف اصلی مطالعه حاضر بوده است. یافته‌های این مطالعه موید آن است که درگیری ذهنی مشتریان در حوزه رسانه‌های اجتماعی از سه جنبه پردازش شناختی، ارتباط عاطفی و فعال سازی برای مدیریت نگرش مشتریان به برند، حائز اهمیت است. همچنین سه مولفه فوق، با تاثیرگذاری بر روی ارتباط درونی با برند و ایجاد نیت به کار‌گیری برند، مدیریت نگرش مثبت مشتریان را تسهیل می‌کند.

کلمات کلیدی

, رسانه‌های اجتماعی, درگیری دهنی مشتریان, مدیریت نگرش مثبت, نگرش به برند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068877,
author = {علی شکوری and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند.},
booktitle = {دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رسانه‌های اجتماعی، درگیری دهنی مشتریان، مدیریت نگرش مثبت، نگرش به برند.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند.
%A علی شکوری
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
%D 2018

[Download]