دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار , 2018-02-06

عنوان : ( تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی) )

نویسندگان: علی شکوری , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبلیغات بازرگانی در مقیاس های بزرگی که اخیرا انجام شده اند، نشان دهنده این موضوع است که درگیری ذهنی مشتریان برای کاربران شبکه های اجتماعی به عنوان مشکل تلقی می گردد. از سویی با توجه به نوظهور بودم رسانه های اجتماعی در ایران، دانش محدودی در این زمینه وجود دارد. بر همین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر درگیری ذهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر روی برند محصول با نقش میانجی پردازش شناختی، ارتباط عاطفی، فعال سازی، ارتباط درونی و نیت به کارگیری از برند پرداخته شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است که به طور موردی در نمونه ای از شرکتهای تجهیزات پزشکی در تهران انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مصرف‌کنندگان تجهیزات پزشکی تشکیل داد که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 386 مصرف کننده به عنوان نمونه در این مطالعه شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج مدل سازی ساختاری نیز نشان داد که مجموعه عواملی که در این مدل بر روی برند محصول تاثیر گذار بوده اند (درگیری ذهنی مشتریان، پردازش شناختی، ارتباط عاطفی و فعال سازی، ارتباط درونی برند و نیت به کار گیری) می توانند به میزان 3/94 درصد از تغییرات برند محصول را تبیین نمایند.

کلمات کلیدی

, رسانه های اجتماعی, اشتغال ذهنی مصرف کننده, تمایل به خرید, برند محصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068878,
author = {علی شکوری and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی)},
booktitle = {دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار},
year = {2018},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رسانه های اجتماعی، اشتغال ذهنی مصرف کننده، تمایل به خرید، برند محصول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی)
%A علی شکوری
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
%D 2018

[Download]