کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین , 2018-03-01

عنوان : ( پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار )

نویسندگان: مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم , رضا جمعه منظری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انفجار و تبعات ناشی از آن همواره به‌عنوان یکی از بی‌بدیل‌ترین عوامل تغییر رفتار پوسته‌ها و صفحه‌ها به حساب می‌آید. بارهای حرارتی و یا ضربه‌ای ناشی از این چالش همواره سبب رفتار غیرخطی دینامیکی پوسته‌ها به‌ویژه پوسته‌های استوانه‌ای بوده است. از این روی، به‌منظور جلوگیری از تغییرمکان‌های زیاد، استفاده از پوسته‌های ساخته‌شده از مواد هدفمند ( FGM) به‌دلیل ساختار مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن که از یک توزیع توانی در راستای ضخامت برخوردار است، ضرورت می‌یابد. در پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای هدفمند در برابر بارهای انفجار از نرم افزار اجزای محدود آباکوس استفاده شده است. یافته‌ها مبین ارزیابی پارامترهای مختلف تأثیرگذار از جمله اثر شاخص توان حجمی، انحنا و ضخامت پوسته، جرم ماده‌ی منفجره و فاصله‌ی آن از مرکز پوسته، در این پوسته‌های استوانه‌ای می‌باشد. نتایج پژوهش از سویی حاکی بر آن است که با افزایش شاخص توان حجمی، انحنای پوسته، ضخامت پوسته و فاصله‌ی مرکز انفجار تا پوسته، مقدار بیشینه تغییرمکان مرکز پوسته کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، افزایش مقدار ماده‌ی منفجره باعث افزایش بیشینه تغییرمکان پوسته شده است.

کلمات کلیدی

, مواد هدفمند, پوسته‌ی استوانه‌ای FGM, پاسخ دینامیکی غیرخطی, بارگذاری انفجار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068897,
author = {شهرکی, مجتبی and شهابیان مقدم, فرزاد and جمعه منظری, رضا},
title = {پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مواد هدفمند، پوسته‌ی استوانه‌ای FGM، پاسخ دینامیکی غیرخطی، بارگذاری انفجار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار
%A شهرکی, مجتبی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A جمعه منظری, رضا
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
%D 2018

[Download]