زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (4), سال (2018-11) , صفحات (445-460)

عنوان : ( اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران )

نویسندگان: رامین اسمی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر احمد احمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر وزن بنه مادری (شامل 7-1/4، 10- 1/7 و 13- 1/10 گرم) و سطوح مختلف کود گاوی (شامل30 (شاهد)، 60 و 90 تن در هکتار) بر خصوصیات گل و بنه های دختری زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (94-93 و 93-92) در شهرستان زاوه اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس در سال اول و دوم نشان داد که بین اثرات ساده و اثرات متقابل اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود داشت و این اختلافات در سال دوم بیشتر بود. بیشترین و کمترین تعداد گل (8/56 و 3/41 عدد در متر مربع) بترتیب در تیمارهای 90 تن کود گاوی همراه با بنه درشت (13-1/10 گرم) و 60 تن کود گاوی همراه با بنه ریز (7-1/4 گرم) مشاهده گردید. تیمارهای 60 تن کود گاوی همراه با بنه درشت (13-1/10 گرم) و 60 تن کود گاوی همراه با بنه ریز (7-1/4 گرم) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن خشک کلاله (347/0 و 220/0 گرم در متر مربع) را تولید کردند. بیشترین و کمترین تعداد کل بنه دختری (2/504 و 7/264 عدد در متر مربع) و عملکرد کل بنه دختری (3/2677 و 9/1582 گرم در متر مربع) به ترتیب متعلق به تیمارهای 90 تن کود گاوی همراه با بنه درشت (13-1/10 گرم) و30 تن (شاهد) کود گاوی همراه با بنه ریز (7-1/4 گرم) بود. همچنین مقایسات میانگین اثر متقابل در سال دوم نشان داد که تیمارهای 90 تن کود گاوی همراه با بنه درشت (13-1/10 گرم) و30 تن (شاهد) کود گاوی همراه با بنه ریز (7-1/4 گرم) به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد گل (0/231 و 5/156 عدد در متر مربع)، وزن خشک کلاله (062/2 و 053/1 گرم در متر مربع)، تعداد کل بنه دختری (5/1024 و 2/505 عدد در متر مربع) و عملکرد کل بنه دختری (6/4486 و 1/2133 گرم در متر مربع) را دارا بودند. در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت که با افزایش مصرف کود گاوی (بیش از 60 تن) و استفاده از بنه های مادری با وزن بیش از 7 گرم می توان باعث بهبود صفات تعداد و عملکرد بنه دختری شده و این صفات بخصوص در سال های آتی باعث افزایش عملکرد کلاله زعفران می گردند.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, تعداد گل, عملکرد کلاله, کود آلی, گلدهی, وزن خشک بنه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068901,
author = {اسمی, رامین and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and دکتر احمد احمدیان},
title = {اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {November},
issn = {2383-1529},
pages = {445--460},
numpages = {15},
keywords = {بنه دختری، تعداد گل، عملکرد کلاله، کود آلی، گلدهی، وزن خشک بنه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران
%A اسمی, رامین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A دکتر احمد احمدیان
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2018

[Download]