یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2018-05-08

عنوان : ( بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب )

نویسندگان: هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارت خارجی محصولات کشاورزی بهعلت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات کشورهای در حال توسعه بازی میکند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهمترین کالاهای صادراتی کشاورزی میباشد که سهم زیادی در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این مطالعه به بررسی و تحلیل بررسی مولفه های اثر گذار بر ارزش صادرات زعفران. کشورهای فعال در این حوزه پرداخته است. آمار و اطلاعات لازم طی سالهای 2016 - 2006 جمعآوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی پانل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران استفاده شد. آماره موران برای ازرش صادرات 08 / 0 - بهدست آمده، که بیانگر خودهمبستگی فضایی منفی است. نتایج برآورد روشهای حداقل مربعات معمولی، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، حجم صادرات، ارزش واردات، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح 5 % و 1 % معنیدار و بر ارزش صادرات دارای اثر مثبت هستند و تنها متغیر حجم واردات بر ارزش صادرات تأثیر منفی دارد. مثبت و معنیدار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان میدهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش ارزش صادرات زعفران دارد.

کلمات کلیدی

, صادرات, زعفران, الگوی فضایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068904,
author = {هنگامه هندی زاده and کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صادرات، زعفران، الگوی فضایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب
%A هنگامه هندی زاده
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2018

[Download]