علوم آب و خاک, دوره (22), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (45-60)

عنوان : ( تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه خشک ایران )

نویسندگان: میلاد نوری , مهدی همایی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، روند تغییرات شاخص بارش استانداردشده در بازه ۱۲ ماهه )12-SPI( و بـارش فصـلی و سـالانه طـی ۲۰۱۴-۱۹۷۶ در ۲۱ ایستگاه همدید مرطوب و نیمه خشک ایران بررسی شد. پس از حذف همبستگی سریالی در برخی از سری ها، روند تغییرات بارش و 12-SPI به وسیله آزمون ناپارامتری من- کندال ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روند بارش سالانه در تمامی ایستگاه ها طی ۳۹ سال اخیر کاهشی بود. روند بارش فصلی در زمستان، بهار، پاییز و تابستان به ترتیب در حدود ۹۰، ۹۵، ۴۷ و ۳۳ درصد از ایستگاه ها کاهشی بود. روند نزولی بارش زمستانی در مناطق سنندج، خوی، ارومیه، همدان، مشهد، تربیت حیدریه، نوژه و قزوین معنیدار بـود. همچنـین، رونـد سـری 12-SPI در تمامی ایستگاه ها به غیر از شهرکرد کاهشی بود. به علاوه، 12-SPI فقط در ایستگاههای سنندج و فسا روند نزولی معنی دار داشت. شدیدترین خشکسالی نیز در ایستگاه های همدان، رامسر و ارومیه در ۲۰۰۰-۱۹۹۹ و در تبریز، سنندج، شیراز، فسا، قـزوین، مشـهد، تربـت حیدریه، شهرکرد، گرگان و کرمانشاه در دورة ۲۰۰۹-۲۰۰۸ رخ داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که روند بارش بخش عمـده ایـی از منطقه مورد مطالعه به ویژه در قسمت های نیمه خشک شمال شرقی و جنوب غربی ایران در اثر خشکسالی های شـدید و طـولانی دهـه اخیـر )۲۰۰۵-۲۰۱۵( تغییر کرده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل روند, خشکسالی, شاخص بارش استانداردشده, همبستگی سریالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068917,
author = {میلاد نوری and مهدی همایی and بنایان اول, محمد},
title = {تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه خشک ایران},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2018},
volume = {22},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {تحلیل روند; خشکسالی; شاخص بارش استانداردشده; همبستگی سریالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه خشک ایران
%A میلاد نوری
%A مهدی همایی
%A بنایان اول, محمد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2018

[Download]