تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (401-412)

عنوان : ( تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , الهه برومند رضا زاده , سعید خانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روابط فیزیولوژیک گیاهان شورپسند به عنوان ابزاری مناسب جهت انتخاب و انتقال این صفات به گیاهان زراعی حائز اهمیت است. به همین منظور روابط فیزیولوژیک گیاه کوشیا در سطوح مختلف شوری، در قالب طرح کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عامل شوری با دو سطح 5.2 و 16.5 دسی‌زیمنس بر متر در کرت‌های اصلی و پنج توده بومی کوشیا شامل ارومیه، اصفهان، بروجرد، بیرجند و سبزوار در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری از 5.2 و dSm-116.5، غلظت کربوهیدرات‌ها و فنل کل در توده سبزوار، پرولین در توده‌های ارومیه، بروجرد و سبزوار، مهار فعالیت رادیکال DPPH در توده‌های اصفهان و سبزوار، محتوای نسبی آب برگ در توده‌های سبزواز، بروجرد و ارومیه، پتانسیل اسمزی در توده‌های بیرجند، بروجرد و سبزوار، سدیم برگ در تمامی توده‌ها، پتاسیم برگ در توده ارومیه، زیست‌توده تولیدی در توده‌های بیرجند، اصفهان و ارومیه، عملکرد بذر و شاخص برداشت در توده اصفهان افزایش یافت. بیشترین افزایش محتوای نسبی آب برگ با افزایش تنش شوری در توده‌ سبزوار، پتانسیل اسمزی و زیست‌توده، در توده‌ بیرجند و کمترین افزایش تجمع سدیم برگ با افزایش تنش شوری در توده‌ بیرجند مشاهده شد. بیشترین کاهش عملکرد بذر با افزایش تنش شوری در توده سبزوار مشاهده شد. در مجموع توده سبزوار در سطح شوری dSm-15.2 بیشترین زیست‌توده و عملکرد بذر و توده‌های ارومیه و اصفهان در سطح شوری dSm-116.5 به ترتیب بیشترین زیست‌توده و عملکرد بذر را دارا بودند.

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی, پرولین, فنل, کربوهیدرات, DPPH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068927,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and علی معصومی and زارع مهرجردی, محمد and الهه برومند رضا زاده and خانی نژاد, سعید},
title = {تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {2228-7604},
pages = {401--412},
numpages = {11},
keywords = {پتانسیل اسمزی، پرولین، فنل، کربوهیدرات، DPPH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A علی معصومی
%A زارع مهرجردی, محمد
%A الهه برومند رضا زاده
%A خانی نژاد, سعید
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]