مطالعات تاریخ انتظامی, دوره (4), شماره (14), سال (2018-2) , صفحات (113-132)

عنوان : ( بررسی نقش نظامی - امنیتی خاتون های مغول در عرصه های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق) )

نویسندگان: حمیده دانشجو , جواد عباسی , بشری دلریش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حکومت ایلخانان مغول در ایران، زنان خاندان حاکم فرصت حضور بیشتر و پررنگ¬تری را در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی پیدا کردند. در چنین شرایطی که ریشه در سنّت‌های قومی این حاکمان داشت، مادران و همسران ایلخانان از نقش قابل‌ توجهی در امور مختلف حکومتی اعم از تعیین جانشین، عزل و نصب‌های سیاسی- دیوانی برخوردار شدند. در این میان یکی از عرصه‌های کمتر شناخته شده‌ نقش‌آفرینی زنان درباری میزان حضور و تأثیرگذاری آنان در امور مرتبط با سپاه یا به بیان امروزی مسائل نظامی ـ امنیتی است. با توجه به بنیاد و کارکرد نظامی حکومت‌ ایلخانی و اهمیت سپاه در این دوره و تداوم برخوردهای نظامی در طول حیات آنها جای این پرسش هست که جایگاه و چگونگی حضور زنان خاندان حاکم در عرصه¬ نظامی و مسائل مرتبط با آن همچون جنگ‌ها چگونه بوده است؟ به همین جهت پرسش درباره چگونه و حدود این حضور و تأثیرگذاری، محور اصلی مقاله حاضر قرار گرفته است تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ابعاد موضوع مورد کنکاش قرار گیرد. این بررسی نشان می‌دهد نقش‌آفرینی زنان خاندان حاکم دوره ایلخانی در عرصه¬های نظامی ـ امنیتی ابعاد و پیامدهای گوناگونی داشته است که از همراهی روحیه‌بخش با ایلخان مغول در لشکرکشی‌ها و مشارکت در تصمیم¬گیری¬های نظامی تا برافروختن جنگ یا جلوگیری از بروز آن و برقراری صلح را در بر می‌گرفت.

کلمات کلیدی

, ایلخان, خاتون, سپاه, نقش نظامی, جنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068950,
author = {دانشجو, حمیده and عباسی, جواد and بشری دلریش},
title = {بررسی نقش نظامی - امنیتی خاتون های مغول در عرصه های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق)},
journal = {مطالعات تاریخ انتظامی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {14},
month = {February},
issn = {2383-3637},
pages = {113--132},
numpages = {19},
keywords = {ایلخان، خاتون، سپاه، نقش نظامی، جنگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش نظامی - امنیتی خاتون های مغول در عرصه های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق)
%A دانشجو, حمیده
%A عباسی, جواد
%A بشری دلریش
%J مطالعات تاریخ انتظامی
%@ 2383-3637
%D 2018

[Download]