حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (4), سال (2017-12) , صفحات (576-580)

عنوان : ( شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران )

نویسندگان: علی نصرآبادی , محسن مهرور , محمد زکی عقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس موزائیک کدو Squash mosaic virus یکی از مهم ترین ویروسهای آلوده کننده گیاهان خانواده کدو در جهان میباشد. این ویروس متعلق به خانواده Squiviridae و جنس Comovirus بوده، ژنوم آن شامل دو قطعه RNA تک رشتهای مثبت میباشد. در طی ماههای فروردین تا مرداد ماه سال 1393 ، از گیاهان دارای علائم موزائیک، زردی و پیچیدگی سطح برگ در مزارع کدو، خربزه و هندوانه استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران نمونه برداری صورت گرفت. آلودگی نمونه های مورد نظر توسط روش RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت، از میان 176 نمونه گیاهی جمع آوری شده 10 نمونه آلوده به ویروس موزاییک کدو تشخیص داده شدند، نمونههای آلوده پس از همسانه سازی تعیین ترادف گردیدند. جهت تعیین جایگاه تکاملی این جدایهها در مقایسه با سایر جدایه های موجود، درخت فیلوژنتیکی توسط نرم افزار MEGA6 رسم گردید. نتایج حاصله بیانگر آن بود که براساس مقایسه ترادف نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی، جدایه های ایرانی در دو گروه جداگانه قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, ایران, واکنش زنجیرهای پلی مراز, ویروس موزائیک کدو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068956,
author = {نصرآبادی, علی and مهرور, محسن and زکی عقل, محمد},
title = {شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {576--580},
numpages = {4},
keywords = {ایران، واکنش زنجیرهای پلی مراز، ویروس موزائیک کدو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران
%A نصرآبادی, علی
%A مهرور, محسن
%A زکی عقل, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]