فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (23), سال (2018-6) , صفحات (297-313)

عنوان : ( اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم , عبدالله قاسمی پیربلوطی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از مهم¬ترین تنش¬های غیر زنده¬ای است که باعث کاهش قابلیت تولید محصول در خاک¬های مناطق خشک و نیمه-خشک می¬شود. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی و آسکوربات به عنوان یک آنتی¬اکسیدان قوی می¬توانند در جهت بهبود عملکرد گیاهان در شرایط تنش شوری موثر واقع شوند. به منظور بررسی اثرات تنش شوری و برهمکنش آن با اسید هیومیک و اسید آسکوربیک بر رشد رویشی، رنگیزه¬های فتوسنتزی و تغییرات آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 میلی¬مولار)، اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در سه سطح (0، 100 و 200 میلی¬گرم در لیتر) بود. صفات رویشی گیاه از قبیل ارتفاع بوته و وزن تر و خشک ساقه و برگ با افزایش میزان تنش شوری کاهش معنی¬داری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند و کاربرد اسید هیومیک بویژه سطح 200 میلی¬گرم در لیتر در سطوح بالای تنش سبب بهبود این صفات نسبت به گیاهان شاهد گردید. رنگیزه¬های فتوسنتزی نیز تحت تأثیر تنش شوری به شدت کاهش یافتند و کاربرد 200 میلی-گرم در لیتر اسید هیومیک و اسید آسکوربیک (تاحدودی) توانست سبب جبران این خسارت شود. بیشترین میزان فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی در تنش 50 میلی¬مولار شوری مشاهده شد و کاربرد اسید هیومیک (بویژه 200 میلی¬گرم در لیتر) برای آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز و 200 میلی¬گرم در لیتر اسید آسکوربیک برای آنزیم گایاکول پراکسیداز سبب افزایش فعالیت آنها نسبت به تیمار شاهد گردید.

کلمات کلیدی

, اسید آسکوربیک, آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان, اسید هیومیک, بادرشبو, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068960,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد and عبدالله قاسمی پیربلوطی and نعمتی, سیدحسین},
title = {اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {23},
month = {June},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {297--313},
numpages = {16},
keywords = {اسید آسکوربیک، آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان، اسید هیومیک، بادرشبو، شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A نعمتی, سیدحسین
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2018

[Download]