بوم شناسی علف های هرز, دوره (4), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (55-62)

عنوان : ( ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (Lens culinaris L) )

نویسندگان: عبدالرضا احمدی , سید کریم موسوی , مهدی راستگو , مژگان بیرانوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف بررسی اثر عل فکش های اتال فلورالین % 3( EC3.33 لیتر در هکتار(، تریفلورالین % 2( EC48 لیتر در هکتار(، پندیمتالین % 2/5( EC33 لیتر در هکتار(، ایمازتاپیر % 1( SC10 لیتر در هکتار(، متری بیوزین % 1( WP70 کیلوگرم در هکتار(، سیمازین % 1(WP80 گرم در هکتار(، پرومترین % 1( WP80 کیلوگرم در هکتار(، مخلوط سیمازین و پرومترین) 5/ 0+ 5/ 0 گیلوگرم در هکتار( در مقایسه با تیمار دو مرحله وجین دستی و تداخل تمام فصل عل فهای هرز، آزمایشی در سال زراعی 93 - 1392 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در شرایط آب و هوایی شهرستان خرمآباد اجرا شد. مه مترین علف های مشک لآفرین در این آزمایش به ترتیب گلرنگ وحشی (Carthamus oxyocantha M. Bieb) ، شیرپنیر (. Galium tricornutum subsp )، خردل وحشی ). Sinapis arvensis L (، جغجغک Vaccaria grandiflora (Ser.) Jaub. & Spach( (، و گوش فیلی (. Conringia orientalis (L.) Dumort ) بودند. میانگین تراکم علف های هرز برای کر تهای شاهد بدون کنترل برابر 133 بوته در مترمربع بود. با بررسی اثر علفکش های مختلف روی این عل فهای هرز مشخص شد که کاربرد ایمازتاپیر به میزان 75 / 0 لیتر در هکتار با 99 درصد کاهش در تراکم کل علف های هرز نسبت به شاهد بهترین تیمار بود و تیمار پندی متالین به میزان 5/ 3 لیتر در هکتار با 7/ 6 درصد اثربخشی در کنترل علف های هرز ضعی فترین تیمار بود. براساس نتایج این آزمایش، از بین عل فکش های مورد آزمایش فقط کاربرد علف کش متری بیوزین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار اثر گیاه سوزی معنی داری بر روی گیاه زراعی عدس داشت و بر این اساس برای کنترل عل فهای هرز این کشت قابل توصیه نیست.

کلمات کلیدی

خرم‌آباد؛ تراکم علف‌ هرز؛ زیست‌توده علف‌هرز؛ وجین دستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068964,
author = {عبدالرضا احمدی and سید کریم موسوی and راستگو, مهدی and مژگان بیرانوندی},
title = {ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (Lens culinaris L)},
journal = {بوم شناسی علف های هرز},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-1073},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {خرم‌آباد؛ تراکم علف‌ هرز؛ زیست‌توده علف‌هرز؛ وجین دستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (Lens culinaris L)
%A عبدالرضا احمدی
%A سید کریم موسوی
%A راستگو, مهدی
%A مژگان بیرانوندی
%J بوم شناسی علف های هرز
%@ 2383-1073
%D 2016

[Download]