مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (4), سال (2018-4) , صفحات (571-582)

عنوان : ( بررسی عددی تأثیر گسترش عمودی هندسه غشاء بر جداسازی ذرات غیرکلوئیدی از جریان )

نویسندگان: احسان داورپناه , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از هندسه های مختلف غشاء برای جداسازی ذرات در فرایندهای تصفیه یا تغلیظ، مورد توجه گروهی از محققین قرار گرفته است. هرتغییری در هندسه غشاء که باعث تغییر در شانس ذرات برای برخورد و چسبیدن به سطوح سوراخها شود، میتواند نتیجه فرایند جداسازی را به شکل قابل توجهی دستخوش تغییر نماید. در این تحقیق با استفاده از روش شبکه بولتزمن در ترکیب با یک مدل جامع برخورد، مشخصه هایرسوب بر هندسه توسعه یافته غشاء بررسی شده . توسعه غشاء به صورت دو سطح عمودی سوراخدار گسترش یافته در طرف جریان در نظرگرفته شده است. در این حالت غشاء در دو بازه زمانی متفاوت "رسوب پیشرونده" و "توسعه کیک جرمی" عمل میکند. در بازه اول،پیکره بندی غشاء در بعد طول به سه محدوده بسته، فعال، و غیر فعال تقسیم شده و رسوب ذرات در محدوده فعال سبب جابجایی مرز رسوب شده و در نتیجه محدوده های فعال به بسته و غیرفعال به فعال تبدیل میگردد؛ همچنین در بازه زمانی دوم و پس از بسته شدن عمده ، انسداد غشاء با رشد کیک جرمی در سراسر طول المان جداساز تقویت میشود. نمایه های به دست آمده برای منحنی شار جرمی نشان دهنده یک آهنگ اولیه کاهش شار جرمی با تقعر منفیست که بیش از نیمی از دوره عملکرد غشاء را در بر میگیرد و در مقایسه باهندسه های توسعه نیافته، میتواند به شکل قابل توجهی، عبور حجم بیشتری از جریان را مقدور سازد.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: غشاء , رسوب پیش رونده , کیک جرمی , شبکه بولتزمن , ذرات غیر کلوئیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068965,
author = {داورپناه, احسان and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی عددی تأثیر گسترش عمودی هندسه غشاء بر جداسازی ذرات غیرکلوئیدی از جریان},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {4},
month = {April},
issn = {1027-5940},
pages = {571--582},
numpages = {11},
keywords = {کلید واژگان: غشاء - رسوب پیش رونده - کیک جرمی - شبکه بولتزمن - ذرات غیر کلوئیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی تأثیر گسترش عمودی هندسه غشاء بر جداسازی ذرات غیرکلوئیدی از جریان
%A داورپناه, احسان
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]