مطالعات رسانه ای, دوره (12), شماره (3), سال (2018-2) , صفحات (65-83)

عنوان : ( فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام )

نویسندگان: مسیحه السادات هدایت مفیدی , عطیه کامیابی گل , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان از یک سو وسیله ارتباط بین افراد جامعه است یعنی نقطه مرکزی و پیشرفته نظام ارتباطی انسان به شمار میرود و از سوی دیگر وسیله بیان افکار و احساسات ما است. زبان فارسی با تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانیان پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارد. یکی از وظایف و کاربردهای ویژه رایانهها و گوشیهای هوشمند، ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه، راهاندازی و ایجاد اجتماعات و گروههای تعاملی و ارتباطی از طریق فضاهای سایبری و مجازی است که ارتباط بین افراد و گروههای مختلف جوامع زبانی و فرهنگی را امکانپذیر میسازد. گاهی زبان فارسی به کارگرفته شده در این فضاها دارای معایب و اشکالات اساسی است. در این پژوهش دو گروه خبری )دارای 111 و 69 عضو( از شبکه ارتباطی تلگرام انتخاب و جملههای آن براساس الگوهای معیار در سه حوزه فنی، زبانی و بلاغی بررسی شد. تعداد جملههای بررسی شده 317 مورد بود که طبق بررسیهای انجام شده بیشترین کاربردهای غیرمعیار به ترتیب در حوزه ویرایش زبانی، فنی و بلاغی بود. اولین قدم در جهت اصلاح خطاهای زبان ارتباطی در فضای مجازی آگاهی دادن از نوع خطاها به کاربران است و در وهلهی بعد این ناهنجاریهای زبانی باید در صورت امکان کنترل و الگوهای معیار جایگزین آنها شوند.

کلمات کلیدی

, اینترنت, فضای مجازی, زبان فارسی, الگوهای غیرمعیار, خطاهای نوشتاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068971,
author = {هدایت مفیدی, مسیحه السادات and کامیابی گل, عطیه and علیزاده, علی},
title = {فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام},
journal = {مطالعات رسانه ای},
year = {2018},
volume = {12},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-9619},
pages = {65--83},
numpages = {18},
keywords = {اینترنت، فضای مجازی، زبان فارسی، الگوهای غیرمعیار، خطاهای نوشتاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام
%A هدایت مفیدی, مسیحه السادات
%A کامیابی گل, عطیه
%A علیزاده, علی
%J مطالعات رسانه ای
%@ 2008-9619
%D 2018

[Download]