پژوهش های اقتصاد مقاومتی, دوره (4), شماره (4), سال (2018-12) , صفحات (131-156)

عنوان : ( رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی )

نویسندگان: وحید ارشدی , نرگس اورعی گلمکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای را موظف به مفهوم شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می نماید. ناظر به این بند از سیاست ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست راهبردی و چگونگی آن؛ علم سنجی و رصد نمودن فعالیت های علمی-پژوهشی، نقشه ی راهی را برای سایر پژوهشگران علاقه مند در تعیین مسیر پژوهشی خود ترسیم می نماید. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کل 87 مقاله ی علمی پژوهشی منتشر شده در بین سال های 1391تا نیمه ی اول 1396 به دست آمده است. تحلیل محتوای مقالات نشان می دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکاتب اقتصادی متعارف و غیر متعارف، تبیین رابطه ی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی؛ تحلیل هر یک از مؤلفه ها، الویت بندی مؤلفه ها، ارائه ی راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزامات اقتصاد مقاومتی، تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی، تأثیرگذاری اقتصاد مقاومتی بر سایر متغیرهای اقتصادی، روش شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان، شاخص شناسی و شاخص سازی، برنامه سازی و نقشه راه، موضوعات کلّی بوده است که فعالیت های علمی صورت گرفته و مقالات منتشر شده حاصل از آن ها به آن پرداخته اند. بیشترین تراکم مربوط به اولویت بندی کردن مؤلفه ها و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست-های اقتصاد مقاومتی بوده است.

کلمات کلیدی

, بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی, مقالات علمی-پژوهشی, تحلیل محتوا, اقتصاد مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068972,
author = {ارشدی, وحید and اورعی گلمکانی, نرگس},
title = {رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی},
journal = {پژوهش های اقتصاد مقاومتی},
year = {2018},
volume = {4},
number = {4},
month = {December},
issn = {2748-2538},
pages = {131--156},
numpages = {25},
keywords = {بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقالات علمی-پژوهشی، تحلیل محتوا، اقتصاد مقاومتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی
%A ارشدی, وحید
%A اورعی گلمکانی, نرگس
%J پژوهش های اقتصاد مقاومتی
%@ 2748-2538
%D 2018

[Download]