اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (7), شماره (23), سال (2018-6) , صفحات (131-148)

عنوان : ( تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات )

نویسندگان: هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر در مناطق روستایی به عنوان یکی از مهم ترین کانون های فقر، مورد توجه سیاست گذاران و برنامه-ریزان توسعه در ایران است. فقر چرخه خاصی دارد و عامل مهمی در تخریب محیط زیست، به شمار می رود .با توجه به این که اساس کشاورزی در مناطق روستایی استوار است، توجه به وضعیت فقر در این مناطق با توجه به نگرانی های زیست محیطی در دهه های اخیر ضرروی به نظر می رسد. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست در شهرستان قائنات بپردازد. به این منظور تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده در منطقه مورد مطالعه تکمیل گردید. به¬منظور تعیین فقر روستایی در منطقه از شاخص فقر سن استفاده شد. نتایج نشان داد که علاوه بر عواملی مانند تعداد افراد خانواده، تحصیلات، تخریب محیط¬زیست، وضعیت مسکن، درآمد و داشتن شغل دوم این¬که وضعیت فقر در مناطق مجاور و همسایه به چه صورت است، بر فقر روستایی کشاورزان مورد مطالعه اثرگذار است. با توجه به معنی¬داری آماره-های فضایی استفاده از رگرسیون¬های کلاسیک دارای خطا می¬باشد. عدد ضریب متغیر همسایگی در این مطالعه 9/2 بدست¬آمده است و از لحاظ آماری معنی¬دار است. این مسأله نشان می¬دهد که با افزایش یک واحد فقر در مناطق مجاور ، به اندازه 9/2 واحد فقر افزایش پیدا می¬کند.

کلمات کلیدی

, فقر , سکونتگاه روستایی , تخریب محیط زیست, شهرستان قاینات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068991,
author = {هنگامه هندی زاده and کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین},
title = {تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {23},
month = {June},
issn = {2322-2131},
pages = {131--148},
numpages = {17},
keywords = {فقر ، سکونتگاه روستایی ، تخریب محیط زیست، شهرستان قاینات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات
%A هنگامه هندی زاده
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2018

[Download]