اخلاق در علوم و فناوری, دوره (13), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (38-47)

عنوان : ( کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقی )

نویسندگان: حامد خراسانی طرقی , فریبرز رحیم نیا , غلامرضا ملک زاده , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: یکی از رویکردهای نوین در حوزه رفتارهای غیراخلاقی بحث رهبری مخرب است. این رهبران رفتارهایی از خود بروز میدهند که سلامت سازمان یا افراد را بر هم میزند. هدف پژوهش حاضر کشف مؤلفه های رفتار مخرب رهبران در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی است. روش: مطالعه حاضر، پژوهشی کیفی است که با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر مجموعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی با حداقل 10 سال سابقه کار بودند. نمونه مورد مطالعه، 16 نفر از این افراد بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد. برای جمعآوری دادهها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده ها با روش کلایزی صورت گرفت. یافته ها: پس از جمع آوری داده ها، جملات کلیدی مصاحبه ها استخراج شدند و 34 مؤلفه متفاوت کشف شد. مؤلفه های بهدست آمده در قالب نه بعد رفتارهای ناشایست، عدم صداقت، کنترل بیش از حد، رفتارهای سیاسی نامطلوب، خودشیفتگی، نداشتن تخصص و مهارت، بی هدفی و بی برنامگی، سوءاستفاده از منابع سازمانی و ضعف در انگیزش بخشی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که برمبنای تجربه کاری کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی، مدیران این حوزه، رفتارهای مخرب گوناگونی دارند.

کلمات کلیدی

, رفتار غیراخلاقی, رهبری مخرب, رفتار انحرافی, رفتار مخرب رهبران, پدیدارشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068994,
author = {خراسانی طرقی, حامد and رحیم نیا , فریبرز and ملک زاده, غلامرضا and مرتضوی, سعید},
title = {کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2018},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7634},
pages = {38--47},
numpages = {9},
keywords = {رفتار غیراخلاقی، رهبری مخرب، رفتار انحرافی، رفتار مخرب رهبران، پدیدارشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقی
%A خراسانی طرقی, حامد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ملک زاده, غلامرضا
%A مرتضوی, سعید
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2018

[Download]