لسان مبین, دوره (8), شماره (26), سال (2017-3) , صفحات (129-145)

عنوان : ( بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , آشور قلیچ پاسه , مسعود باوان پوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم سنجی حوزه ای است که به سنجش شاخص های کمّی مؤثر در نشر علوم می پردازد. مجلات علمی- پژوهشی بار سنگینی در انتقال مفاهیم علمی در رشته های تخصصی بر عهده دارند. مجلة لسان مبین یکی از مجلات علمی – پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عربی است که در پژوهش حاضر، 15 شماره از آن در یک دوره 4 ساله مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله معیارهایی مانند: زبان مقالات، میزان مشارکت نویسندگان، میزان مشارکت مؤسسه ای و بین مؤسسه ای، تعداد نویسندگان بر حسب جنسیت، مدرک نویسندگان بر حسب جنسیت، پرتولیدترین نویسندگان و مؤسسات، بیشترین موضوع مقالات و میزان بهره گیری از منابع آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از مجموع 161 مقاله: 31 مقاله به زبان عربی نوشته شده است. بیشترین مشارکت در مورد مقالات با دو نویسنده به میزان 89 مقاله بوده است. در 97 مقاله، نویسندگان هم مؤسسه ای بوده اند. تعداد 259 نویسنده با مجله همکاری داشته اند که 173 نفر مرد بوده اند. نویسندگان با مدرک استادیاری بیشترین همکاری را داشته اند. خلیل پروینی و کبری روشنفکر با 7 مقاله پرتولیدترین نویسندگان بوده اند. ادبیات تطبیقی با 34 مقاله بیشترین بازده را به خود اختصاص داده است. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با 22 مقاله بیشترین تولید علمی را داشته اند. همچنین میزان بهره گیری از منابع در مقالات 3/ 26 درصد بوده که 6/56 درصد مقالات کمتر از میانگین موردنظر از منابع بهره گرفته اند.

کلمات کلیدی

, علم¬سنجی, پژوهش, زبان و ادبیات عربی, فصلنامه لسان مبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069009,
author = {مقدم متقی, امیر and آشور قلیچ پاسه and مسعود باوان پوری},
title = {بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی},
journal = {لسان مبین},
year = {2017},
volume = {8},
number = {26},
month = {March},
issn = {2355-8002},
pages = {129--145},
numpages = {16},
keywords = {علم¬سنجی، پژوهش، زبان و ادبیات عربی، فصلنامه لسان مبین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی
%A مقدم متقی, امیر
%A آشور قلیچ پاسه
%A مسعود باوان پوری
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2017

[Download]