روابط خاک و گیاه, دوره (9), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی )

نویسندگان: علی دولتخواهی , محمود شور , محمد بنایان اول , علی تهرانی فر , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیلیسیم یکی از عناصر مفید در رشد گیاهان بوده و اثرهای مثبت آن در مقاومت به تنشهای غیر زیستی، از جملـه شـوری و خشـکی، در برخی مطالعات به اثبات رسیده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرهای سیلیسیم و تنش آبی بر صفات کیفـی و بیوشـیمیایی گـل رُز بریدنی رقم کلاب نیکا، با سه غلظت سیلیکات پتاسیم )صفر، 0/5 و 1 میلیمولار( و سه سطح تنش آبی )100 )شاهد(، 75 و 50% نیاز آبـی گیاه( بهصورت آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار، در شرایط گلخانه انجام شـد. در ایـن پـژوهش، شاخصهای کیفی همچون تعداد شاخههای ممتاز، قطر شاخه و قطر گل و همچنین پارامترهای بیوشیمیایی نظیر محتوای کلروفیل و پـرولین برگ ها اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که گیاهان پرورش یافته در تیمار آبیاری 100%، قطر شاخه، تعداد شـاخههـای ممتـاز، وزن تـر و خشک شاخه گلدهنده، قطر گل، سطح برگ و محتوای نسبی آب بیشتری نسبت به گیاهان واقع در شرایط تنش آبی داشتند. زمان لازم برای جوانهزنی جوانهها در تیمار 100% نیاز آبی در مقایسه با گیاهان تحت شرایط تنش، سریعتر )حدود 6/83 روز( اتفاق افتـاد. ایـن در حـالی است که تیمارهای تنش آبی )50 و 75 درصد نیاز آبی( تأثیر معنیداری بر تعداد کل شاخه های برداشت شده، محتـوای کلروفیـل و میـزان پرولین برگ ها نشان ندادند. در این پژوهش، اگرچه کاربرد سیلیکات پتاسیم در غلظت یک میلیمولار توانست بیشتر صفات کیفـی رُزهـای شاخه بریدنی را بهبود بخشد، این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود. به نظر میرسد که عدم معنیداری تیمارهای سیلیسـیمی، مـرتبط بـا نحوه توزیع سیلیسیم در برگها و عدم کارایی این تیمارها بر تعرق کوتیکولی و هدایت روزنهای باشد. بهطور کلی، نتایج بیانگر این واقعیت است که فرایند سازگاری رُزهای شاخه بریدنی به تنش آبی از طریق مکانیزمهای مورفولوژیک اتفاق افتاده و فرایندهای اسمزی نظیـر سـنتز اسید آمینه پرولین و کاربرد سیلیسیم دخالتی نخواهند داشت.

کلمات کلیدی

, رُز بریدنی, کشت بدون خاک, پرولین, فرایند سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069017,
author = {دولتخواهی, علی and شور, محمود and بنایان اول, محمد and تهرانی فر, علی and علیزاده, امین},
title = {تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2783-5014},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {رُز بریدنی، کشت بدون خاک، پرولین، فرایند سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی
%A دولتخواهی, علی
%A شور, محمود
%A بنایان اول, محمد
%A تهرانی فر, علی
%A علیزاده, امین
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2018

[Download]