مهندسی بهداشت محیط, دوره (5), شماره (3), سال (2018-6) , صفحات (286-298)

عنوان : ( بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته )

نویسندگان: سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، مدیریت و دفع مواد زائد شهری به یک مشکل جهانی و از‌ مهمترین دغدغه‌های زیست ‌محیطی تبدیل شده است. دفن زباله ها منجر­ به تولید زیادی از شیرابه می‌گردد. فرایند تجزیه بیولوژیک یک راه‌ حل بالقوه و مقرون به‌ صرفه برای تصفیه شیرابه دفن­گاه‌ های زباله شهری به­ شمار می‌رود. هدف این پژوهش، بررسی تصفیه‌پذیری شیرابه زباله شهری با استفاده از بیوراکتور دو مرحله‌ای بی‌هوازی در مقیاس پایلوت بوده است. مواد و روش­ها: آزمایشات در دو راکتور بی‌هوازی اختلاط کامل به ‌حجم مفید 10 و 30 لیتر با دبی ثابت 2 لیتر در روز، زمان ماند هیدرولیک 5 و 15 روز و تحت شرایط دمایی مزوفیلیک انجام شد. پس از دوره شروع، میزان بارگذاری آلی از 07/0 تا kgCOD/m3.day 65/2 افزایش یافت. خروجی اولین راکتور بی‌هوازی وارد راکتور دوم می‌شد. آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی بر مبنای روش‌های استاندارد آب و فاضلاب آمریکا انجام گردید. یافته ­ها: نتایج آزمایش‌ها نشان‌ داد که مناسب‌ترین بارگذاری kgCOD/m3.day 05/2 می­باشد که در آن راندمان حذف COD راکتور اول، دوم و کل سیستم (مجموع دو‌ مرحله‌ای اختلاط کامل) به‌ ترتیب 80، 1/65 و 93% بدست آمد. راندمان حذف BOD در کل سیستم نیز برابر 92% حاصل شد. با این‌ حال نیتروژن آمونیاکی و قلیائیت در راکتور بی­هوازی دو مرحله­ ای به‌ ترتیب 39 و 9/14% افزایش یافت. حداکثر درصد متان در راکتورهای اول و دوم به ‌ترتیب 76 و 80% بود. نتیجه­ گیری: از فرایند دو مرحله‌ای بی‌هوازی می‌توان به‌ عنوان فرایندی موثر برای بهبود تخریب‌پذیری و همچنین حذف مواد آلاینده آلی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تصفیه شیرابه, هضم دو مرحله‌ای, روش بیولوژیک, بیوگاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069019,
author = {قنبری آزادپاشاکی, سعید and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی and روحانی, عباس},
title = {بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته},
journal = {مهندسی بهداشت محیط},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {June},
issn = {2383-3211},
pages = {286--298},
numpages = {12},
keywords = {تصفیه شیرابه، هضم دو مرحله‌ای، روش بیولوژیک، بیوگاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تصفیه‌ پذیری شیرابه زباله در بیوراکتور بی‌ هوازی دو مرحله‌ای به‌صورت جریان پیوسته
%A قنبری آزادپاشاکی, سعید
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A روحانی, عباس
%J مهندسی بهداشت محیط
%@ 2383-3211
%D 2018

[Download]