خردنامه صدرا, دوره (90), شماره (65), سال (2018-1) , صفحات (65-78)

عنوان : ( تحلیل نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آراء متکلمین )

نویسندگان: علیرضا کهنسال , معصومه سادات ساری عارفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله حدوث و قدم عالم، همواره از مباحث چالش‌بر‌انگیز در منازعات فلاسفه و متکلمان مسلمان بوده است. این مبحث با مسائل مختلفی همچون تبیین ذات الهی، صفات علم، قدرت و اراده، نسبت صفات با ذات، ضرورت علی و معلولی، نسبت علت تام و معلول، ملاک نیاز معلول به علت، مرجِح حدوث عالم، تبیین ماهیت زمان و مکان و... مرتبط است. نخستین فیلسوفان مسلمان به قدم عالم معتقد بودند که به نظر متکلمین مسلمان با آیات و آموزه‌های دینی ناسازگار بود. آنها با توجه به ظاهر آیات و تبیین خاص خود از ذات و صفات علم، قدرت، اراده و اختیار الهی، به حدوث زمانی عالم معتقد شدند. متکلمان برای توجیه این عقیده خود، زمانی را تصور کرده‌اند که عالم در آن موجود نبود و بعداً پدید آمد. این زمان، «زمان موهوم» نامیده شد. پژوهش حاضر به بررسی نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آرای متکلمین مسلمان میپردازد. نهایتاً، آشکار میشود که زمان موهوم اولاً، مبتنی بر همان مبانی کلی طرح حدوث زمانی است. ثانیاً، بمنظور ترمیم ساختاری حدوث زمانی و رفع انتقادات فلاسفه بر این طرح، ارائه شده است. در عین حال، این نظریه با سایر جوانب اندیشه کلامی، همانند نگاه عرفی به جهان و نسبت آن با خداوند و عدم تحلیل برهانی سازگار است. در مجموع، این نظریه با وجود تقریرهای متفاوت و گاه متضادی که از آن ارائه شده، گامی به جلو در طرح حدوث زمانی عالم است که ایده زمان متناسب با عوالم وجودی گوناگون را مطرح میسازد.

کلمات کلیدی

, حدوث و قدم , حدوث زمانی , حدوث ذاتی , زمان موهوم , ربط حادث به قدیم , وهم , قدرت , علم , اراده ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069025,
author = {کهنسال, علیرضا and ساری عارفی, معصومه سادات},
title = {تحلیل نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آراء متکلمین},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2018},
volume = {90},
number = {65},
month = {January},
issn = {1560-0874},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {حدوث و قدم ، حدوث زمانی ، حدوث ذاتی ، زمان موهوم ، ربط حادث به قدیم ، وهم ، قدرت ، علم ، اراده ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آراء متکلمین
%A کهنسال, علیرضا
%A ساری عارفی, معصومه سادات
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2018

[Download]