مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (3), سال (2018-6) , صفحات (395-405)

عنوان : ( مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه )

نویسندگان: سیدعرفان سلیمی پور , علیرضا تیمورتاش , مجتبی ماموریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در تیراندازی با تفنگهای بادی، انتخاب پرتابه مناسب برای فواصل مختلف هدف میباشد. در این مقاله به شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد چهار نمونه مختلف از پرتابه های تفنگ بادی پرداخته شده که حرکت این پرتابه ها به صورت 4 درجه آزادی، شامل سه حرکت انتقالی و یک حرکت چرخشی در کد تدوین شده منظور شده است. پرتابه های مورد بررسی دارای سه اندازه کالیبر 4.5 ، 5.5 و 6.35 میلیمتر و چهار نوع مختلف با نامهای سرتخت، نوک تیز، گنبدی و کروی هستند. به منظور تحلیل عددی این مسأله، پس از مدلسازی هندسی پرتابه ها، معادلات ناویر استوکس سه بعدی تحت شرایط ناپایای تراکم پذیر آشفته به همراه معادلات دینامیکی حرکت پرتابه به صورت کوپل و در یک شبکه محاسباتی متحرک حل شده اند. شبیه سازی عددی، بر پایه طرح "رو" با دقت مرتبه دو مکانی و به لحاظ اهمیت زمان با مرتبه دو زمانی به شیوه حجم محدود میباشد. برای اعتبارسنجی برنامه کامپیوتری، پاسخهای حاصل با نتایج تجربی معتبر مقایسه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از بررسی عملکرد پرتابه ها شامل مسیر حرکت، تغییرات سرعت و افت ارتفاع نشان میدهند که پرتابه گنبدی، بهترین عملکرد را تقریباً در تمامی فواصل هدف داشته و پرتابه سرتخت در فواصل کم، عملکرد بسیار خوب و در فواصل زیاد عملکرد بسیار ضعیفی در مقایسه با سایر نمونه ها دارد. درادامه، اثر شکل دماغه بر عملکرد پرتابه های نوک تیز و گنبدی بررسی و شکلهای بهینه به دست آمده اند.

کلمات کلیدی

, پرتابه تفنگ بادی , مقایسه عملکرد , اصلاح شکل دماغه , شبیه سازی عددی سه بعدی , حل ناپایا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069027,
author = {سلیمی پور, سیدعرفان and تیمورتاش, علیرضا and ماموریان, مجتبی},
title = {مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {3},
month = {June},
issn = {1027-5940},
pages = {395--405},
numpages = {10},
keywords = {پرتابه تفنگ بادی - مقایسه عملکرد - اصلاح شکل دماغه - شبیه سازی عددی سه بعدی - حل ناپایا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه
%A سلیمی پور, سیدعرفان
%A تیمورتاش, علیرضا
%A ماموریان, مجتبی
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]