پژوهش های بذر ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (13-22)

عنوان : ( تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی )

نویسندگان: معصومه همتی فر , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , حسن اکبری بیشه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به ارزش دارویی و زینتی زالزالک Crataegus spp. و نیز مشکلاتی که در تکثیر جنسی آن به دلیل وجود پوشش سخت بذر و جنین نارس وجود دارد کار بر روی روش¬هایی که بتواند موجب تسهیل فرآیند جوانه-زنی بذور این گیاه شود از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. بنابراین، هدف از این مطالعه شناسایی بهترین روش شکستن خواب بذور 8 گونه زالزالک بومی ایران می¬باشد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول گونه¬ی زالزالک در هشت سطح، فاکنور دوم تیمار اسید سولفوریک در سه سطح (نیم و یک ساعت غوطه¬وری در اسید سولفوریک 98% در مقابل عدم تیمار (شاهد)) و فاکتور سوم تیمار سرمادهی مرطوب در سه سطح (90، 105 و 120 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد) بودند. نتایج نشان داد که بالاترین درصد جوانه¬زنی (32%) و سرعت جوانه¬زنی (1/9) در C.turkestanica تحت اثر متقابل تیمار اسید سولفوریک به مدت یک ساعت و سپس یک دوره 120 روزه سرمادهی حاصل شد که اختلاف معنی-دار با سایر تیمارها داشت. در نتیجه می توان گفت بذرهای زالزالک دارای خواب عمیق فیزیکی و فیزیولوژیکی می باشند و برهمکنش تیمار اسید سولفوریک و چینه¬سرمایی نقش مهمی در افزایش درصد و سرعت جوانه¬زنی بذور زالزالک ایفا نمود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: جوانه¬زنی, اسید سولفوریک, سرمادهی, درصد جوانه¬زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069029,
author = {همتی فر, معصومه and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام and حسن اکبری بیشه},
title = {تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی},
journal = {پژوهش های بذر ایران},
year = {2018},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۳۸۳-۱۲۵۱},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {واژه های کلیدی: جوانه¬زنی، اسید سولفوریک، سرمادهی، درصد جوانه¬زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی
%A همتی فر, معصومه
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%A حسن اکبری بیشه
%J پژوهش های بذر ایران
%@ ۲۳۸۳-۱۲۵۱
%D 2018

[Download]